-
-
-

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2012

Výskum technologických postupov na optimálne využitie potenciálu zberového papiera v SR

1132/12/08

Ing. Juraj Schwartz

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je podrobne analyzovať súčasnú situáciu zberu, zhodnocovania a recyklácie ZP v SR,  vyhodnotiť dopady uzatvorenia spoločnosti Smurfit Kappa a.s. Štúrovo ako aj vplyv krízového obdobia na spotrebu, zber a recykláciu ZP so zameraním na OCC, analyzovať možnosti a požiadavky trhu  a navrhnúť technológiu spracovania ZP zabezpečujúcu optimálne využitie potenciálu zberového papiera v SR a maximálnu pridanú hodnotu, vzhľadom na požiadavky trhu.