-
-
-

Špecializované tímy vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. sa v súčasnosti venujú riešeniu nasledovných projektov:

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2017

Eliminácia lepivých nečistôt pri spracovaní zberového papiera

APVV-0409-16

Ing. Vladimír Kuňa
 

Anotácia projektu

Produkcia hygienických papierov v roku dosiahla na Slovensku 139 000 ton, čo predstavuje až 19 % podiel z celkového množstva vyrobených papierov. Hygienické papiere tvoria významný exportný artikel, pričom až 65% produkcie sa vyváža. Pri výrobe hygienických papierov sa v roku 2015 spracovalo 116 000 ton zberového papiera. Množstvo zberového papiera spracovaného pri výrobe hygienických papierov z roka na rok rastie, ale zároveň sa zhoršuje jeho kvalita, zvyšuje aj obsah nežiadúcich látok a lepivých nečistôt, čo si vyžaduje nové technológie pri jeho spracovaní. Aplikáciou predkladanej technológie sa zvýši runnability papierenského stroja, čo bude mať za následok nárast produkcie PS2 o 960 t/rok.Pri efektivite výroby 300 Eur/t vyrobeného papiera a
produkcii stroja 32 000 ton/rok, budú predstavovať úspory 288 tis. Eur/rok.

Výstupy z projektu:

Kuňa, V., Balberčák, J., Ihnát, V., Medo, P., Opálená, E., Pažitný, A., 2018: Charakterizácia lepivých nečistôt a spôsoby ich eliminácie. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Bratislava. Výskumná správa.27s.

pdf

Kuňa, V., Balberčák, J., Ihnát, V., Medo, P., Stankovská, M., Ihnát, V., Opálená, E., Pažitný, A., 2018: Laboratórna aplikácia navrhnutej technológie pri eliminácii lepivých nečistôt zo svetlých druhov zberového papiera. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Bratislava. Výskumná správa.21s.

pdf

Kuňa, V., Balberčák, J., Stankovská, M., Pažitný, A., Russ, A., 2019: Eliminácia lepivých nečistôt pomocou chemických prostriedkov. In: Zborník výskumných prác. Január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Pp 63 - 73. Bratislava. dostupné online: 

pdf

Kuňa, V., Balberčák, J.,  Stankovská, M., Ihnát, V., Opálená, E., Pažitný, A., 2019: Aplikácia chemikálií pri prevádzkovej eliminácii makrostickies v tmavých druhoch ZP. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Bratislava. Výskumná správa. 17s.

 pdf

Kuňa, V., Balberčák, J., 2020: Porovnanie zaťaženia rôznych vodolátok lepivými nečistotami na vstupe do linky prípravy zberového papiera v Metsa Tissue Žilina. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Technická správa. 3s..

 pdf

Kuňa, V., Balberčák, J., Stankovská, M., Pažitný, A., Russ, A., 2020: Vplyv flotácie na obsah lepivých nečistôt v zberovom papieri. In: Zborník výskumných prác. Január 2020. Ed.Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Vyd. VUPC, a.s. Bratislava, 2020. 89 s. Hardcover ISBN 978-80-973573-0-6, e-ISBN 978-80-973573-1-3. Str. 29-42.

 pdf

Kuňa, V., Balberčák, J., Stankovská, M., Ihnát, V., Opálená, E., Pažitný, A., 2020: Aplikácia chemikálií pri prevádzkovej eliminácii makrostickies vo svetlých druhoch zberových papierov, Výskumná správa VÚPC, VS 3282, 2020 .

 pdf
 

Overená technológia 1 : Eliminácia lepivých nečistôt systémom Prodeink-Bentonit pri spracovaní zberového papiera a príprave vodolátky VL5
Popis overenej technológie: Navrhnutý systém zlepšuje uvoľňovanie nežiadúcich látok ( lepivé nečistoty, tlačové farby, plnivá ) zo zberového papiera, zvyšuje účinnosť flotácie pri odstraňovaní lepivých nečitôt a zvyšuje účinnosť triedenia pri eliminácii lepivých nečistôt. Pri spracovaní zberového papiera na vodolátku VL5

pdf

 

Overená technológia 2 : Eliminácia lepivých nečistôt systémom Prodeink-Bentonit pri spracovaní zberového papiera a príprave vodolátky VL1
Popis overenej technológie: 
Navrhnutý systém zlepšuje uvoľňovanie nežiadúcich látok ( lepivé nečistoty, tlačové farby, plnivá ) zo zberového papiera, zvyšuje účinnosť flotácie pri odstraňovaní lepivých nečitôt a zvyšuje účinnosť triedenia pri eliminácii lepivých nečistôt. Pri spracovaní zberového papiera na vodolátku VL1

pdf

 

Kuňa, V., Balberčák, J., 2020: Optimalizácia eliminácie MS v linke prípravy zberového papiera v Metsa Tissue Žilina. Technická správa, 11 str. VS:3280.
pdf

Kuňa, V., Balberčák, J., 2020: Porovnanie zaťaženia rôznych vodolátok lepivými nečistotami na vstupe do linky prípravy zberového papiera v Metsa Tissue Žilina.Technická správa. 3 str. VS: 3279.

 pdf

Kuňa, V., Balberčák, J., Pažitný, A., Russ, A., Boháček, Š., 2018: Tackiness reducing of stickies surfaces by inorganic agents and organic polymers.Wood Research 63(6): 1013-1019.Wood Research 63(6): 1013-1019.

 pdf  

 

Overená technológia 3 : Eliminácia lepivých nečistôt systémom Prodeink-Bentonit pri spracovaní zberového papiera a príprave vodolátky VL0
Popis overenej technológie: Navrhnutý systém zlepšuje uvoľňovanie nežiadúcich látok ( lepivé nečistoty, tlačové farby, plnivá ) zo zberového papiera, zvyšuje účinnosť flotácie pri odstraňovaní lepivých nečitôt a zvyšuje účinnosť triedenia pri eliminácii lepivých nečistôt. Pri spracovaní zberového papiera na vodolátku VL0

pdf

 

Overená technológia 4 : Eliminácia lepivých nečistôt systémom Prodeink-Bentonit pri spracovaní zberového papiera a príprave vodolátky VL0+
Popis overenej technológie: Navrhnutý systém zlepšuje uvoľňovanie nežiadúcich látok ( lepivé nečistoty, tlačové farby, plnivá ) zo zberového papiera, zvyšuje účinnosť flotácie pri odstraňovaní lepivých nečitôt a zvyšuje účinnosť triedenia pri eliminácii lepivých nečistôt. Pri spracovaní zberového papiera na vodolátku VL0+

pdf

 

Kuňa,V.,Balberčák,J.,Stankovská,M.,Ihnát,V.,Opálená,E.,Pažitný,A.,: Návrh optimálnej technológie na elimináciu lepivých nečistôt pri spracovaní ZP v MT Žilina, Výskumná správa VÚPC, VS-3288, 2021.
pdf

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2017

Predikcia funkčných vlastností hygienických papierov

APVV-0428-16

Ing. Monika Stankovská, PhD.
 

Anotácia projektu

Riešenie projektu je zamerané na určenie vplyvu technologických podmienok výroby hygienických papierov zo sekundárnych a primárnych buničinových vlákien na jeho funkčné vlastnosti. Vzťahy medzi podmienkami technologických procesov a funkčnými vlastnosťami sa budú hodnotiť štatistickými metódami korelačnej a regresnej analýzy. S využitím štatistickej a chemometrickej analýzy budú identifikované podmienky, ktoré najviac ovplyvňujú funkčné vlastnosti hygienického papiera. Pomocou získaných vzťahov bude možné zmenou technologických podmienok, výberom papierenských aditív a zastúpením sekundárnych a primárnych buničinových vlákien v hygienickom papieri dosiahnuť požadovanú belosť, farebnosť, mäkkosť, nasiakavosť, pevnosť za sucha a za mokra toaletného papiera, kuchynských utierok, papierových vreckoviek, obrúskov a kozmetických utierok a iných hygienických produktov.

Výstupy z projektu:
Fišerová, M.- Opálená, E.- Gigac, J.- Stankovská, M. (2018) Oxidative and reductive bleaching of deinked pulp. Wood Research 63(4): 939-954. http://www.woodresearch.sk/wr/201804/10.pdf

Gigac, J., Fišerová, M., Stankovská, M.,  Opálená, E. Korelácia medzi subjektívnym a objektívnym posúdením mäkkosti hygienických papierových produktov. Papír a celulóza. Vol. 73, no. 3-4 (2018), p.52-56.

Gigac, J., Stankovská, M., Fišerová, M., Opálená, E. Stanovenie absorpcie vody hygienických papierov pomocou ultrazvukovej metódy. Zborník výskumných prác, január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho,  nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, str.33-62.

Fišerová, M., Opálená, E., Stankovská, M., 2016: Influence of beech wood pre-extraction on bleaching and strength properties of kraft pulps.  Cellulose Chemistry and Technology 50(7-8): 837-845.

Gigac, J., Stankovská, M., Fišerová, M., 2019: Hodnotenie schopnosti absorpcie vody a povrchovej mäkkosti pomocou optickej variability povrchu hygienických papierových produktov. Papír a Celulóza 74( 1): 12-16.

Gigac, J., Fišerová, M., Stankovská, M., Maholányiová, M., 2019: Prediction of water-absorption capacity and surface softness of tissue paper products using photoclinometry. O PAPEL 80(8): 91-97.

Fišerová, M., Gigac, J., Stankovská, M., Opálená, E., 2019: Influence of bleached softwood and hardwood kraft pulps on tissue paper properties. Cellulose Chemistry and Technology Vol.53(5-6): 469-477.

Stankovská, M., Gigac, J., Fišerová, M.., Opálená, E., 2019: Relationship between structural parameters and water absorption of bleached softwood and hardwood kraft pulps. Wood Research 64(2): 261-272.