-
-
-

VÝSKUM TECHNOLÓGIE VÝROBY PAPIERA KARTÓNOV A LEPENIEK

 

 1. Technológia výroby a spracovania papierov, kartónov a lepeniek
 2. Suroviny pre papierenský priemysel
 3. Papierenské výrobky
 4. Konzultačná a poradenská činnosť

Technológia výroby a spracovania papierov, kartónov a lepeniek

Návrhy technológií spracovania vláknitých komponentov (buničiny, zberový papier, TMV CHTMV, drevovina a pod.) pri papierenskej výrobe pre rôzne finálne výrobky

Optimalizácia procesov výroby a zušľachťovania papiera, kartónov a lepeniek

 1. príprava látky - mletie
 2. sitová a lisová časť PS - tvárnenie a odvodňovanie
 3. sušiaca časť papierenských strojov
 4. previnovanie
 5. zušľachťovanie
 6. hladenie
 7. rezanie, ryhovanie a vysekávanie

Odstraňovanie prevádzkových problémov (trouble shooting)

 1. vady papiera
 2. prevádzkovateľnosť PS a spracovateľských strojov

Znižovanie nákladov

 1. prevádzkové náklady na suroviny a energie
 2. investičné náklady

Znižovanie zaťaženia životného prostredia

 1. meranie prietokov a spotreba priemyselnej vody
 2. bilancie a okruhovanie vôd
 3. kvalita odpadovej vody
 4. znižovanie množstva tuhých odpadov
 5. využívanie sekundárnych vlákien

gigac@vupc.sk

 

Suroviny pre papierenský priemysel

Vlákniny

 1. Spracovanie vláknitých surovín (buničiny, zberový papier, TMV CHTMV, drevovina, bambus, bagasa, jednoročné rastliny a iné);
 2. Optimalizácia ich využitia a zanáškového zloženia;
 3. Návrhy liniek na prípravu a spracovanie vláknin.

Plnivá a pigmenty

 1. Použitie, príprava a spracovanie plnív a pigmentov (kaolíny, mikromletý a zrážaný CaCO3, mastenec, sľudy a iné) pre papierenský priemysel;
 2. Hodnotenie kvality komerčných a vývojových typov plnív a pigmentov;
 3. Vývoj a modifikácia plnív a pigmentov.

Pomocné prostriedky pri výrobe a zušľachťovaní papiera

 1. Návrhy technológie použitia pomocných papierenských prostriedkov (retenčné systémy, glejivá, škroby, latexy);
 2. Optimálne využitie a výber vhodných typov pomocných papierenských prostriedkov;
 3. Návrhy technológie natierania a zloženia náterových zmesí pre rôzne finálne výrobky a podložky pre natieranie.

gigac@vupc.sk

 

Papierenské výrobky

 1. Zvyšovanie úžitných vlastností súčasných papierenských výrobkov, vývoj nových druhov, rozšírenie vyrábaného sortimentu, inovovácia a zlepšenie kvalitatívnych vlastností;
 2. Poloprevádzkové overenie papierenských technológií , surovín a pomocných papierenských prostriedkov v oblasti prípravy vláknitej a nevláknitej zanášky, výroby, zušľachťovania papierov, kartónov a lepeniek;
 3. Hodnotenie spracovateľnosti papiera a finálnych výrobkov;
 4. Malotonážna výroba papierenských výrobkov s vyššou pridanou hodnotou (samolepky, kotúčiky, výseky a pod.), puzzle podľa požiadavky zákazníka, reprezentačný dopisný papier s pravým vodoznakom podľa požiadaviek zákazníka, bezpečnostné papiere s vodoznakom a špeciálnymi vláknami a iné (pozri Výroby);
 5. Zušľachťovanie a spracovanie na poloprevádzkových zariadeniach (pozri Poloprevádzkové zariadenia).

gigac@vupc.sk

 

Konzultačná a poradenská činnosť

 1. pri návrhu, hodnotení a realizácii investičných zámerov, inštalácie, rekonštrukcie, garančných skúšok v oblastiach
 2. prípravňa látky (rozvlákňovanie, triediace linky, mlecie linky, prípravňa pomocných papierenských prostriedkov, náterových farieb)
 3. papierenský stroj a jeho jednotlivé celky
 4. natieracie a zušľachťovacie zariadenia
 5. spracovacie stroje (pre hygienické papiere, grafické, technické papiere a lepenky)
 6. pri návrhu prevádzkového overovania, vývoji, realizácii a optimalizácii technológie výroby papiera, kartónu a lepenky v oblastiach
 7. spracovania zberového papiera
 8. výroby mechanických vláknin
 9. triedenia, mletia, zanáškového zloženia
 10. použitia plnív a pomocných papierenských prostriedkov do hmoty
 11. tvárnenia a odvodňovania v sitovej a lisovej časti papierenských strojov
 12. povrchového glejenia a zušľachťovania povrchu papiera aplikáciou náterov pre zlepšenie potlačiteľnosti, bariérových vlastností, hladenia a podobne
 13. suchého a mokrého krepovania tissue a krepového papiera sušenia, rezania
 14. znižovania spotreby surovín a energie
 15. zaťaženia životného prostredia a spracovania odpadov

 

Zodpovedný vedúci:

Ing. Juraj Gigac, PhD.

mobil: +421 911 728 602

e-mail: gigac@vupc.sk