-
-
-

Chemické a analytické laboratóriá:

Činnosť chemických a  analytických laboratórií smeruje do všetkých oblastí, ktoré súvisia s výrobou buničiny, papiera a lepeniek.

Vyhodnotenie kvality buničiny, papiera, lepeniek a výrobkov z nich

Chemické skúšky vykonávame podľa noriem STN,ČSN, DIN, ISO, EN prípadne iných.

Hlavný súbor analýz :

 1. Organicky viazané halogény OX
 2. Adsorbovateľné organicky viazané halogény AOX
 3. Celkové halogény TX
 4. Limitné viskozitné číslo LVČ
 5. Alkalická rezerva
 6. Kappa číslo
 7. Lignín
 8. Hexénuronové kyseliny
 9. Alfa celulóza
 10. Rozpustnosť S10, S18
 11. Pentózany
 12. Škodlivé živice
 13. pH vodného výluhu
 14. Analýza dĺžky vlákien
 15. Formaldehyd
 16. Glyoxál
 17. Chloridy
 18. Sírany
 19. Fluoridy
 20. Kovové a nekovové prvky
 21. Ťažké kovy

Výsledky analýz sú podkladom pre udelenie certifikátov, posúdenie výrobkov z hľadiska ich korozívnych vlastností, posúdenie papierových obalových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami v zmysle Potravinového kódexu SR atď.

Riešenie problémov v technológii výroby buničiny, papiera a lepeniek

V oblasti výroby buničiny vykonávame kompletné rozbory rôznych druhov dreva, vstupných chemikálií, vyhodnocujeme kvalitu buničiny na výstupe z jednotlivých technologických uzlov, analyzujeme technologické médiá - výluhy, kondenzáty, bieliarenské vody, zisťujeme zloženie inkrustov na zariadeniach.

Monitoring odpadových vôd, analýzy kalov, pevných odpadov

V analytike odpadových vôd a pevných odpadov sa pridržiavame „Jednotných metód analytickej kontroly odpadov“, ktoré vydala Slovenská agentúra životného prostredia.
Vykonávame monitoring odpadových vôd z hľadiska dôležitých vodohospodárskych ukazovateľov : NL, RL, CHSK, BSK5, TOC, TIC, TC, TX, AOX, EOX,  ťažké kovy.

Bilancia kanalizačných sústav, čistenie odpadových vôd

Výsledky monitoringu odpadových vôd spracovávame do kompletných bilancií kanalizačných sústav podnikov, kde sú jednotlivé prúdy odpadových vôd charakterizované z hľadiska prietoku a požadovaných ukazovateľov znečistenia. K zhotoveniu bilancie je nutná znalosť celkového prietoku odpadových vôd, ich zloženie, zloženie samostatných a zmiešavaných prúdov a program pre počítačové spracovanie materiálovej bilancie danej kanalizačnej sústavy. Metóda je zvlášť vhodná pre systémy kde sú nevyhovujúce podmienky pre prístrojové meranie prietokov jednotlivých prúdov sústavy. Metóda bola úspešne použitá v rade podnikov na Slovensku i vČeskej republike.

V oblasti čistenia odpadových vôd vykonávame skúšky čistenia chemickými a biologickými postupmi.

 

Zodpovedný pracovník :

Ing. Elena Opálená

Tel. : +421 2 59418 615
Fax : +421 2 5477 6537

opalena@vupc.sk

 

Analyzátor dĺzky vlákien ADV

  

 

Atomový absorpčny spektrometer AAS SOLAAR M6

  

Prístroj na meranie AOX OX EOX Coulomat 702CL

 

Atomový absorpcný spektrometer TMA 254

 

Chemické zariadenie na extraxciu

 

Chemické zariadenie na extraxciu

 

Kapilárny vikonzimeter plus viskometrický systém MU

 

Izotachoforetický analyzátor

 

 

NIR spektroskopia