-
-
-

Výskumný ústav papiera a celulózy /VÚPC/

 

ÚSEK VÝSKUMU VLÁKNIN

Poskytuje nasledovné služby :

 1. Výroba buničín
 2. Bielenie buničín
 3. Regenerácia chemikálií, energetika
 4. Životné prostredie
 5. Chemické a systémové inžinierstvo
 6. Bielenie odfarbeného zberového papier

Výroba buničín

Výskum a vývoj v oblasti technológie výroby buničín je zameraný na úsporu surovín, chemikálií, energií a znižovanie zaťaženia životného prostredia pri ich výrobe :

 1. Výskum a vývoj nových varných postupov.
 2. Využitie aditív (AQ, povrchovoaktívne látky a pod.) pri konvenčnej a modifikovanej sulfátovej várke.
 3. Modelovanie klasických alkalických (nátron, sulfát) a sulfitových (kyslý, neutrálny a alkalický) varných postupov.
 4. Modelovanie modifikovaných alkalických delignifikačných procesov (RDH, WLI, Superbatch, Enerbatch, ITC ).
 5. Modelovanie dvojstupňových varných postupov.
 6. Spracovanie netradičných surovín (bambus, slama, ľan a pod.).
 7. Optimálne využitie menejhodnotných drevných surovín.

Zodpovedný pracovník :

Ing. Jozef Balberčák
Tel. : +421 7 59418613, Fax. : +421 7 54776537
balbercak@vupc.sk

 

 

Bielenie buničín

Výskum a vývoj technológie bielenia buničín je zameraný na dosiahnutie ekologických limitov v súlade s legislatívnymi požiadavkami v ukazovateľoch CHSK, TOC, BSK, farby a AOX v odpadových vodách a OX v buničinách s ohľadom na minimalizáciu celkových výrobných nákladov :

 1. Výskum a optimalizácia podmienok jednotlivých bieliacich stupňov (O, EO, EOP, P, Z, Q, X, D, DC, E).
 2. Vývoj a optimalizácia ECF postupov bielenia.
 3. Vývoj a optimalizácia TCF postupov bielenia.
 4. Vplyv recyklácie odpadových vôd na spotrebu bieliacich chemikálií.
 5. Zníženie spotreby bieliacich chemikálií s využitím biostupňa.
 6. Zlepšenie bieliteľnosti buničín s použitím aditív na báze povrchovoaktívnych látok pri kyslíkovej delignifikácii

Zodpovedný pracovník :

Ing. Mária Fišerová, PhD.
Tel : +421 7 59418603, Mobil : 0901 710723 Fax : +421 7 54776537
fiserova@vupc.sk

 

Regenerácia chemikálií, energetika

V oblasti regenerácie chemikálií v rámci rôznych technologických postupov výroby buničín sa sústreďuje pozornosť na :

 1. Zahusťovanie výluhov a hodnotenie práce odparky
 2. Účinnosť kaustifikácie
 3. Spaľovanie výluhov
 4. Energetiku
 5. Straty chemikálií v regeneračnom systéme
 6. Sledovanie neprocesových prvkov
 7. Inkrustáciu zariadení
 8. Bezpečnosť prevádzky

Zodpovedný pracovník :

Ing. Štefan Boháček, PhD.

Tel. : +421 7 59418601, Mobil : 0901 715865
Fax : +421 7 54776537
bohacek@vupc.sk

 

Životné prostredie

Výskum v oblasti životného prostredia je zameraný na dosiahnutie predpísaných ekologických limitov v oblasti odpadových vôd, plynných emisií a na znižovanie tvorby tuhých odpadov ako aj zvýšenia stupňa ich zhodnotenia :

 1. Monitoring odpadových vôd.
 2. Bilancia kanalizačných systémov, charakterizácia jednotlivých prúdov z hľadiska prietoku, CHSK, BSK, NL, RL, obsahu ťažkých kovov, AOX, TOC, NEL, tenzidov, fenolov, formaldehydu a ďalších látok podľa požiadaviek objednávateľa.
 3. Prieskum vodného hospodárstva.
 4. Vypracovanie návrhov na čistenie odpadových vôd.
 5. Intenzifikácia čistiarní odpadových vôd.
 6. Využitie kalov z čistenia odpadových vôd a spracovania zberového papiera.
 7. Likvidácia plynných exhalátov.

Zodpovedný pracovník :

Ing. Mária Fišerová, PhD.

Tel. : +421 7 59418603, Mobil : 0901 710723
Fax : +421 7 54776537
fiserova@vupc.sk

 

Chemické a systémové inžinierstvo

Chemické a systémové inžinierstvo v technologických procesoch výroby buničín je zamerané na :

 1. Modelovanie a systémovú analýzu procesu výroby buničiny.
 2. Modelovanie a systémovú analýzu dielčích procesov pri výrobe buničiny - varenie, pranie, kyslíková delignifikácia, bielenie, odparka, regeneračný kotol, kaustifikácia a regenerácia vápna.
 3. Bilanciu výroby buničiny (vrátane dielčích technologických procesov) na základe prevádzkových údajov.
 4. Simuláciu zmien v technologických procesoch a overovanie ich vplyvu na proces výroby buničiny ako aj životné prostredie.
 5. Analýzu technologického procesu buničiny z hľadiska spotrieb chemikálií, palív, výroby a spotreby energie.
 6. Komplexné merania a analýzu existujúcich technologických a energetických systémov.
 7. Optimalizáciu jednotlivých procesov ako aj celej výrobnej technológie
 8. Vyhodnotenie návratnosti investícií vložených do modifikácie jednotlivých procesov ako aj do celej výrobnej technológie

Zodpovedný pracovník :

Ing. Štefan Boháček, PhD.

Tel. : +421 7 59418601, Mobil : 0901 715865
Fax : +421 7 54776537
bohacek@vupc.sk

 

Bielenie odfarbeného zberového papiera

Výskum a vývoj technológie bielenia odfarbeného zberového papiera je zameraný na dosiahnutie požadovaných kvalitatívnych parametrov z hľadiska jeho využitia pri výrobe rôznych druhov papierov ako aj dosiahnutie ekologických limitov v súlade s legislatívnymi požiadavkami s ohľadom na minimalizáciu celkových výrobných nákladov :

 1. Výskum a optimalizácia podmienok jednotlivých bieliacich stupňov (P, FAS, Y, O, EO, EOP).
 2. Vývoj a optimalizácia postupov bielenia.

Zodpovedný pracovník :

Ing. Mária Fišerová, PhD.

Tel. : +421 7 59418603, Mobil : 0901 710723
Fax : +421 7 54776537
fiserova@vupc.sk

 

VÝSKUM TECHNOLÓGIE VÝROBY PAPIERA KARTÓNOV A LEPENIEK

 1. Technológia výroby a spracovania papierov, kartónov a lepeniek
 2. Suroviny pre papierenský priemysel
 3. Papierenské výrobky
 4. Konzultačná a poradenská činnosť

 

Technológia výroby a spracovania papierov, kartónov a lepeniek

Návrhy technológií spracovania vláknitých komponentov (buničiny, zberový papier, TMV CHTMV, drevovina a pod.) pri papierenskej výrobe pre rôzne finálne výrobky

Optimalizácia procesov výroby a zušľachťovania papiera, kartónov a lepeniek

 1. príprava látky - mletie;
 2. sitová a lisová časť PS - tvárnenie a odvodňovanie;
 3. sušiaca časť papierenských strojov;
 4. previnovanie;
 5. zušľachťovanie;
 6. hladenie;
 7. rezanie, ryhovanie a vysekávanie.

Odstraňovanie prevádzkových problémov (trouble shooting)

 1. vady papiera;
 2. prevádzkovateľnosť PS a spracovateľských strojov.

Znižovanie nákladov

 1. prevádzkové náklady na suroviny a energie;
 2. investičné náklady.

Znižovanie zaťaženia životného prostredia

 1. meranie prietokov a spotreba priemyselnej vody;
 2. bilancie a okruhovanie vôd;
 3. kvalita odpadovej vody;
 4. znižovanie množstva tuhých odpadov;
 5. využívanie sekundárnych vlákien.

gigac@vupc.sk

 

Suroviny pre papierenský priemysel

Vlákniny

 1. Spracovanie vláknitých surovín (buničiny, zberový papier, TMV CHTMV, drevovina, bambus, bagasa, jednoročné rastliny a iné);
 2. Optimalizácia ich využitia a zanáškového zloženia;
 3. Návrhy liniek na prípravu a spracovanie vláknin.

Plnivá a pigmenty

 1. Použitie, príprava a spracovanie plnív a pigmentov (kaolíny, mikromletý a zrážaný CaCO3, mastenec, sľudy a iné) pre papierenský priemysel;
 2. Hodnotenie kvality komerčných a vývojových typov plnív a pigmentov;
 3. Vývoj a modifikácia plnív a pigmentov.

Pomocné prostriedky pri výrobe a zušľachťovaní papiera

 1. Návrhy technológie použitia pomocných papierenských prostriedkov (retenčné systémy, glejivá, škroby, latexy);
 2. Optimálne využitie a výber vhodných typov pomocných papierenských prostriedkov;
 3. Návrhy technológie natierania a zloženia náterových zmesí pre rôzne finálne výrobky a podložky pre natieranie.

gigac@vupc.sk

 

Papierenské výrobky

 1. Zvyšovanie úžitných vlastností súčasných papierenských výrobkov, vývoj nových druhov, rozšírenie vyrábaného sortimentu, inovovácia a zlepšenie kvalitatívnych vlastností;
 2. Poloprevádzkové overenie papierenských technológií , surovín a pomocných papierenských prostriedkov v oblasti prípravy vláknitej a nevláknitej zanášky, výroby, zušľachťovania papierov, kartónov a lepeniek;
 3. Hodnotenie spracovateľnosti papiera a finálnych výrobkov;
 4. Malotonážna výroba papierenských výrobkov s vyššou pridanou hodnotou (samolepky, kotúčiky, výseky a pod.), puzzle podľa požiadavky zákazníka, reprezentačný dopisný papier s pravým vodoznakom podľa požiadaviek zákazníka, bezpečnostné papiere s vodoznakom a špeciálnymi vláknami a iné (pozri Výroby);
 5. Zušľachťovanie a spracovanie na poloprevádzkových zariadeniach (pozri Poloprevádzkové zariadenia).

gigac@vupc.sk

 

Konzultačná a poradenská činnosť

 1. pri návrhu, hodnotení a realizácii investičných zámerov, inštalácie, rekonštrukcie, garančných skúšok v oblastiach;
 2. prípravňa látky (rozvlákňovanie, triediace linky, mlecie linky, prípravňa pomocných papierenských prostriedkov, náterových farieb);
 3. papierenský stroj a jeho jednotlivé celky;
 4. natieracie a zušľachťovacie zariadenia;
 5. spracovacie stroje (pre hygienické papiere, grafické, technické papiere a lepenky);
 6. pri návrhu prevádzkového overovania, vývoji, realizácii a optimalizácii technológie výroby papiera, kartónu a lepenky v oblastiach;
 7. spracovania zberového papiera;
 8. výroby mechanických vláknin;
 9. triedenia, mletia, zanáškového zloženia;
 10. použitia plnív a pomocných papierenských prostriedkov do hmoty;
 11. tvárnenia a odvodňovania v sitovej a lisovej časti papierenských strojov;
 12. povrchového glejenia a zušľachťovania povrchu papiera aplikáciou náterov pre zlepšenie potlačiteľnosti, bariérových vlastností, hladenia a podobne;
 13. suchého a mokrého krepovania tissue a krepového papiera sušenia, rezania;
 14. znižovania spotreby surovín a energie;
 15. zaťaženia životného prostredia a spracovania odpadov.

 

Zodpovedný vedúci:

Ing. Juraj Gigac, PhD.

mobil: +421 911 728 602

e-mail: gigac@vupc.sk

 

Slovenský drevársky výskumný ústav /SDVÚ/

 

Slovenský drevársky výskumný ústav bol založený v roku 1947. Jeho hlavným poslaním bolo formou výskumu a vývoja podporovať rozvoj drevospracujúceho priemyslu v Československu.

Podieľal sa na zavádzaní moderných technológií mechanického spracovania dreva, vývoji nových výrobkov a rozšírení ich použitia v úzkej spolupráci s praxou. Významnou je normotvorná činnosť, pričom ústav vypracoval podstatnú časť noriem týkajúcich sa drevárskych výrobkov a ich použitia. V rámci základného výskumu dreva spolupracoval s domácimi a zahraničnými organizáciami. Vydával odborný časopis Drevo, ktorý bol členom IUPPA.

Od roku 1956 vydáva vedecký časopis Drevársky výskum – Wood Research. Ústav bol aktívnym členom medzinárodných organizácii IUFRO, IAWS, IRG, ISO. Po viacerých organizačných zmenách je súčasťou VÚPC a.s. ako samostatný útvar.

 

SDVÚ pôsobí v rámci Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. ako samostatný úsek, ktorý sa zaoberá :

 1. výskumom dreva ako materiálu, jeho fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami, ochranou dreva a drevných materiálov voči biologickým škodcom, poveternostným vplyvom a ohňu, technológ. lepenia a povrchových úprav, ekologickými vlastnosťami dreva;
 2. použitím dreva a drevných materiálov v stavebných konštrukciách;
 3. výskumom a vývojom technológií nových kompozitných materiálov z dreva;
 4. orientovaným základným výskumom;
 5. výskumom a vývojom skúšobných metód;
 6. vývojom metód a postupov na zavedenie systémov riadenia akosti;
 7. riešením ďalších aktuálnych problémov v oblasti drevospracujúceho priemyslu a vývoja;
 8. sprostredkovateľská, poradenská a expertízna činnosť, najmä v oblasti použitia dreva pri podpore malého a stredného podnikania, vrátane školiacej a vzdelávacej činnosti;
 9. zabezpečovanie služieb v oblasti vedecko-technických informácií pre odvetvie;
 10. drevospracujúceho priemyslu.