-
-
-

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2003

Modifikácia úžitkových vlastností drevných materiálov a rozšírenie oblasti ich použitia.

2003 SP 26 028 OC 04

Ing. Henrich Lübke

 

Ciele projektu: Cieľom projektu je navrhnúť - technológiu výroby a zariadení na výrobu  veľkoplošných dielcov z masívneho dreva s nasmerovaným použitím,
- ohýbaného nábytku z masívneho dreva
- modifikovaných energonosičov na báze lignocelulózových častíc.
Ďalším cieľom je zhodnotiť produkčný potenciál lesov SR
- vypracovať výhľadovú prognózu produkcie sortimentov surového dreva a príprava podkladov pre  investičný zámer na zvýšenie objemu spracovania dreva v SR.
Výstupy z projektu:  Na hlavné výstupy z projektu sa uplatňuje priemyselno-právna ochrana v rámci patentovej prihlášky podanej v rámci Slovenskej republiky: Kuňa, V., Balberčák, J., Pažitný, A., Russ, A., Schwartz, J., Boháček, Š., Ihnát, V., 2017: "Spôsob zvyšovania pevnostných parametrov hygienického papiera aplikáciou viaczložkových retenčných prostriedkov", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50015 - 2017 (ÚPV SR, 28.02.2017).