-
-
-

Špecializované tímy vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. sa v súčasnosti venujú riešeniu nasledovných projektov:

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2018

Výskum technológie výroby papierových smart obalov

Dátum ukončenia: 31.12.2019

CD-2018-
14557:4-26C0

Ing. Gigac, PhD.

 

Charakteristika projektu - manažérsky sumár

Projekt je orientovaný na priemyselný výskum papierov, pigmentov, nanočastíc, spojív a procesov úpravy povrchových štruktúr natieraním, hladením a tlačou pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) tovarov elektronického, potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu. Výskum bude zameraný na zlepšenie kvality povrchu a štruktúry papierov s vysokou toleranciou proti teplote a nízkou drsnosťou vhodnou pre smart obaly. Navrhne sa spôsob inkorportovania mikročipov a RFID antén do obalových materiálov a vplyv povrchových a bariérových vlastností papiera na kvalitu tlačenej elektroniky.

Ciele a zámery projektu

Hmotné ciele: Návrh technológie efektívnej výroby papiera a lepenky pre recyklovateľné a biodegradovateľné smart obaly za účelom zvýšenia výroby, predaja produktov a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku. Návrh rádiofrekvenčných systémov a výroby RFID tagov na natieraných a hladených papieroch. Optimalizácia technológie výroby smart obalov z vybraných druhov papiera a rádiofrekvenčných systémov.

Nehmotné ciele: Rozšírenie pracoviska VÚPC a.s. o sekciu Výskum a implementácia technológie inteligentných obalov na báze papiera a lepenky. Vytvorenie 5 nových pracovných miest. Zabezpečenie maximálneho využitia výhod smart obalov. Zvýšenie vedomostnej úrovne riešiteľského tímu a realizátora. Podpora rozvoja výskumu a vývoja pre zvýšenie miery inovatívnosti slovenských výrobných podnikov schopných napĺňať rastúce požiadavky odberateľov na zahraničnom a domácom trhu.

Zámery projektu: Zvýšenie výroby obalových papierov s vysokou kvalitou, zvýšenou pridanou hodnotou a vysokým exportným potenciálom nakoľko Slovensko disponuje dostatočným zdrojom drevnej suroviny a recyklovaných vlákien. V súčasnosti realizované kapacity na výrobu obalových papierov sú v objeme 370 000 ton/r. Pri výrobe špeciálnych papierov sa dosiahne viac než 10 násobné zhodnotenie drevnej suroviny, vysoký rast HDP a zvýšenie zamestnanosti. Nové druhy špeciálnych papierov a smart obalov budú vyrábané na báze obnoviteľných, recyklovateľných a biodegradovateľných surovín,

čo bude významným prínosom projektu pre ochranu životného prostredia. Súčasná technologická úroveň v celulózo-papierenských podnikoch zabezpečuje plnenie ekologických limitov pri výrobe buničín, recyklovaných drevných vlákien, papiera a lepenky. Zámery projektu sú v súlade s legislatívou EÚ, ktorá obmedzuje používanie jednorázových plastových obalov. Využitie RFID technológie v tovaroch a obaloch umožní dosiahnuť oveľa vyššiu úroveň automatizácie.

pdf

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2018

Kaskádové zhodnocovanie drevného odpadu z veľkomestských aglomerácii

APVV-0330-17

Ing. Vladimír Ihnát, PhD.
 

Anotácia projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie a implementáciu modelu kaskádového zhodnocovania odpadového dreva a prebytočných výrobkov na báze dreva, pre ktoré neexistuje iné systémové riešenie ako je spaľovanie hlavne pre ich voluminóznosť a chemickú kontamináciu. V rámci riešenia budú charakterizované toky odpadového materiálu z domácnosti aj z priemyslu v podmienkach jeho maximálnej koncentrácie –  vo veľkomestských aglomeráciách. Implementácia projektu sa uskutoční v prvom recyklačnom dvore na drevné materiály na Slovensku, ktorý zriadila spoločnosť Bučina Eko, s.r.o. v Bratislave. Projekt prihliada na vytvorenie synergie medzi municipálnou a industriálnou politikou a rešpektuje prípadné riziko nižšej počiatočnej akceptovateľnosti zo strany spoločnosti pri kreovaní cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomiky. Vypracovaný model má mať multiplikačný efekt, ktorý sa bude dať modifikovať aj na podporu v súčasnosti preferovanej regionálnej politiky. Projekt predkladá vedecký prístup klasifikácie drevného odpadu a eliminácie chemickej záťaže a návrh metód jeho ďalšieho mechanického, termomechanického a hydrotermomechanického spracovania podľa stupňa chemickej kontaminácie a kaskádového zhodnocovania, čiže vytvárania vyššieho stupňa pridanej hodnoty ako sa dá dosiahnuť jeho energetickým zhodnotením v súlade s koncepciou nulového odpadu.

 

Výstupy z projektu:

Vojta, A.,  Havlín, D., Ihnát, V., Pažitný, A., 2019: Optimalizácia postupov opätovného  zhodnocovania drevených výrobkov po skončení doby ich používania vzhľadom k ich chemickej záťaži. In: Zborník výskumných prác. Január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Bratislava. Str. 24-33.  Dostupné online: www.centrumdp.sk.

pdf

 

Spôsob stanovenia formaldehydu v drevnom aglomerovanom materiáli metódou vnútorného štandardu. Nový spôsob presného stanovenia formaldehydu v DTD metódou vysokotlakej kvapalinovej chromatografie – HPLC na kolóne Rezex ROA H+ pri teplote 30°C. Stanovenie si vyžaduje 30 min. Meracia metódy nevykazuje priamy ekonomický prínos, spôsob je uplatniteľný pre laboratória alebo mobilné prevádzky s mobilnými HPLC.

 

Model zhodnocovania nábytku po skončení doby jeho používania– vypracovaná koncepcia ďalšieho zhodnocovania nepotrebného nábytku a jeho drevených častí (ako sú nábytkové kusy drevotrieskovej dosky a pod.) v zbernom/recyklačnom dvore. Koncepcia v zmysle európskej klasifikácie kaskádového využívania dreva (Reduce – Reuse – Recycle) je chápaná ako nové využitie (reuse) pre hotový/upravený výrobok alebo jeho časť. Zavedenie modelu do praxe zberného/recyklačného dvora je finančne nenáročné a vyžaduje si hlavne organizačné zmeny v súlade s platnou legislatívou. 

 

Model separovaného zberu drevených výrobkov po skončení doby ich používania– vypracovaná koncepcia zhodnocovania drevnej hmoty v zmysle európskej klasifikácie kaskádového využívania dreva (Reduce - Reuse – Recycle) pre recyklačné dvory. Model uplatňuje princíp viacnásobného využívania drevnej hmoty a sleduje celospoločenský význam- zvýšenie stupňa jej recyklovateľnosti (pozn. pre papier je stupeň recyklovateľnosti stanovený až na hodnotu 7).