-
-
-

Špecializované tímy vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. sa v súčasnosti venujú riešeniu nasledovných projektov:

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2018

Výskum technológie výroby papierových smart obalov

Dátum ukončenia: 31.12.2019

CD-2018-
14557:4-26C0

Ing. Gigac, PhD.

 

Charakteristika projektu - manažérsky sumár

Projekt je orientovaný na priemyselný výskum papierov, pigmentov, nanočastíc, spojív a procesov úpravy povrchových štruktúr natieraním, hladením a tlačou pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) tovarov elektronického, potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu. Výskum bude zameraný na zlepšenie kvality povrchu a štruktúry papierov s vysokou toleranciou proti teplote a nízkou drsnosťou vhodnou pre smart obaly. Navrhne sa spôsob inkorportovania mikročipov a RFID antén do obalových materiálov a vplyv povrchových a bariérových vlastností papiera na kvalitu tlačenej elektroniky.

Ciele a zámery projektu

Hmotné ciele: Návrh technológie efektívnej výroby papiera a lepenky pre recyklovateľné a biodegradovateľné smart obaly za účelom zvýšenia výroby, predaja produktov a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku. Návrh rádiofrekvenčných systémov a výroby RFID tagov na natieraných a hladených papieroch. Optimalizácia technológie výroby smart obalov z vybraných druhov papiera a rádiofrekvenčných systémov.

Nehmotné ciele: Rozšírenie pracoviska VÚPC a.s. o sekciu Výskum a implementácia technológie inteligentných obalov na báze papiera a lepenky. Vytvorenie 5 nových pracovných miest. Zabezpečenie maximálneho využitia výhod smart obalov. Zvýšenie vedomostnej úrovne riešiteľského tímu a realizátora. Podpora rozvoja výskumu a vývoja pre zvýšenie miery inovatívnosti slovenských výrobných podnikov schopných napĺňať rastúce požiadavky odberateľov na zahraničnom a domácom trhu.

Zámery projektu: Zvýšenie výroby obalových papierov s vysokou kvalitou, zvýšenou pridanou hodnotou a vysokým exportným potenciálom nakoľko Slovensko disponuje dostatočným zdrojom drevnej suroviny a recyklovaných vlákien. V súčasnosti realizované kapacity na výrobu obalových papierov sú v objeme 370 000 ton/r. Pri výrobe špeciálnych papierov sa dosiahne viac než 10 násobné zhodnotenie drevnej suroviny, vysoký rast HDP a zvýšenie zamestnanosti. Nové druhy špeciálnych papierov a smart obalov budú vyrábané na báze obnoviteľných, recyklovateľných a biodegradovateľných surovín,

čo bude významným prínosom projektu pre ochranu životného prostredia. Súčasná technologická úroveň v celulózo-papierenských podnikoch zabezpečuje plnenie ekologických limitov pri výrobe buničín, recyklovaných drevných vlákien, papiera a lepenky. Zámery projektu sú v súlade s legislatívou EÚ, ktorá obmedzuje používanie jednorázových plastových obalov. Využitie RFID technológie v tovaroch a obaloch umožní dosiahnuť oveľa vyššiu úroveň automatizácie.

pdf

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2018

Kaskádové zhodnocovanie drevného odpadu z veľkomestských aglomerácii

APVV-0330-17

Ing. Vladimír Ihnát, PhD.
 

Anotácia projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie a implementáciu modelu kaskádového zhodnocovania odpadového dreva a prebytočných výrobkov na báze dreva, pre ktoré neexistuje iné systémové riešenie ako je spaľovanie hlavne pre ich voluminóznosť a chemickú kontamináciu. V rámci riešenia budú charakterizované toky odpadového materiálu z domácnosti aj z priemyslu v podmienkach jeho maximálnej koncentrácie –  vo veľkomestských aglomeráciách. Implementácia projektu sa uskutoční v prvom recyklačnom dvore na drevné materiály na Slovensku, ktorý zriadila spoločnosť Bučina Eko, s.r.o. v Bratislave. Projekt prihliada na vytvorenie synergie medzi municipálnou a industriálnou politikou a rešpektuje prípadné riziko nižšej počiatočnej akceptovateľnosti zo strany spoločnosti pri kreovaní cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomiky. Vypracovaný model má mať multiplikačný efekt, ktorý sa bude dať modifikovať aj na podporu v súčasnosti preferovanej regionálnej politiky. Projekt predkladá vedecký prístup klasifikácie drevného odpadu a eliminácie chemickej záťaže a návrh metód jeho ďalšieho mechanického, termomechanického a hydrotermomechanického spracovania podľa stupňa chemickej kontaminácie a kaskádového zhodnocovania, čiže vytvárania vyššieho stupňa pridanej hodnoty ako sa dá dosiahnuť jeho energetickým zhodnotením v súlade s koncepciou nulového odpadu.

 

Výstupy z projektu:

Vojta, A.,  Havlín, D., Ihnát, V., Pažitný, A., 2019: Optimalizácia postupov opätovného  zhodnocovania drevených výrobkov po skončení doby ich používania vzhľadom k ich chemickej záťaži. In: Zborník výskumných prác. Január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Bratislava. Str. 24-33.  Dostupné online: www.centrumdp.sk.

pdf

Spôsob stanovenia formaldehydu v drevnom aglomerovanom materiáli metódou vnútorného štandardu. Nový spôsob presného stanovenia formaldehydu v DTD metódou vysokotlakej kvapalinovej chromatografie – HPLC na kolóne Rezex ROA H+ pri teplote 30°C. Stanovenie si vyžaduje 30 min. Meracia metódy nevykazuje priamy ekonomický prínos, spôsob je uplatniteľný pre laboratória alebo mobilné prevádzky s mobilnými HPLC.

Model zhodnocovania nábytku po skončení doby jeho používania– vypracovaná koncepcia ďalšieho zhodnocovania nepotrebného nábytku a jeho drevených častí (ako sú nábytkové kusy drevotrieskovej dosky a pod.) v zbernom/recyklačnom dvore. Koncepcia v zmysle európskej klasifikácie kaskádového využívania dreva (Reduce – Reuse – Recycle) je chápaná ako nové využitie (reuse) pre hotový/upravený výrobok alebo jeho časť. Zavedenie modelu do praxe zberného/recyklačného dvora je finančne nenáročné a vyžaduje si hlavne organizačné zmeny v súlade s platnou legislatívou. 

Model separovaného zberu drevených výrobkov po skončení doby ich používania– vypracovaná koncepcia zhodnocovania drevnej hmoty v zmysle európskej klasifikácie kaskádového využívania dreva (Reduce - Reuse – Recycle) pre recyklačné dvory. Model uplatňuje princíp viacnásobného využívania drevnej hmoty a sleduje celospoločenský význam- zvýšenie stupňa jej recyklovateľnosti (pozn. pre papier je stupeň recyklovateľnosti stanovený až na hodnotu 7).

Vojta, A.,  Smolár, M.,  Ihnát, V.,  Havlín, D.,  Mikulášik, R.,  Balberčák, J., Kuňa, V., Opálená, E., 2020: Chemická záťaž v starých výrobkoch z dreva. In: Zborník výskumných prác. Január 2020. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Bratislava, str. 62-73. Dostupné online: www.centrumdp.sk.

pdf

Spôsob stanovenia močoviny v drevnom aglomerovanom materiáli metódou vnútorného štandardu. Nový spôsob presného stanovenia močoviny v DTD metódou  kvapalinovej chromatografie – HPLC na kolóne Rezex ROA Pb2+ pri teplote 80°C. Stanovenie si vyžaduje 30 min. Meracia metóda nevykazuje priamy ekonomický prínos, spôsob je uplatniteľný pre laboratória alebo mobilné prevádzky s mobilnými HPLC.

Vojta, A., Ihnát, V., 2019: Materiálové toky odpadového dreva v Bratislave a jej spádovej oblasti a ich systémové väzby na zhodnocovacie technológie recyklačného dvora. (Štúdia).

VÚPC, a.s. Bratislava 28 str.

pdf

Vojta, A., Smolár, M., Ihnát, V., Mikulášik, R., 2019: Analýza výskytu chemických záťaží v starých výrobkoch z dreva. (Štúdia). VÚPC, a.s. Bratislava 6 str.

pdf

Ihnát, V., Vojta, A., Havlín, D., Lübke, H., Balberčák, J., Kuňa, V., 2020: Triedenie a recyklácia odpadového dreva. (Prípadová štúdia).  VÚPC, a.s. Bratislava 29 str.

pdf

Lübke, H., Ihnát, V., Kuňa, V., Balberčák, J., 2020: A Multi-stage cascade use of wood composite boards.  Wood Research 65(5): 843-854

pdf

Ihnát, V., Lübke, H., Pažitný, A., Balberčák, J., Kuňa, V., Opálená, E., 2021: Kaskádové využívanie drevnej hmoty v krajinách EÚ. In: Zborník výskumných prác. Január 2021. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu.  Bratislava, str. 48–56. ISBN 978-80-973573-2-0.

pdf

Ihnát, V., Lübke, H., Balberčák, J., Kuňa, V., Opálená, E., 2022: Príprava tenkostenných drevovlákno/polypropylénových kompozitov.  In: Zborník výskumných prác. Január 2022. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Bratislava, str. 1–11 (prijaté do tlače).

pdf

Ihnát, V., Vojta, A., Halaj, M., Opálená, E., Lübke, H., Balberčák, J., Kuňa, V., 2021: Plošne lisované drevoplastové materiály  (Výskumná štúdia). VÚPC, a.s. Bratislava 29 str. Dostupné na http://www.vupc.sk/sk/article/113

pdf

Ihnát, V., Boháček, Š., Pažitný, A., Halaj, M., Ľubke, H., 2021v: Spôsob tvorby odľahčených drevoplastových kompozitov s tvrdým povrchom a mäkkým jadrom. PP50022-2021  (značka LWP kompozit).