-
-
-

Medzilaboratórne porovnávacie merania:

Správnosť merania na vybraných prístrojoch ústavu je overovaná kruhovými porovnávacími meraniami s vyspelými zahraničnými laboratóriami, ako sú STFI a STORA vo Švédsku, PIRA v Anglicku a PTS v Nemecku. Na základe týchto výsledkov laboratóriá VÚPC robia kruhové porovnávacie merania pre tuzemské laboratóriá, ktoré túto službu využívajú pri získavaní certifikátu systému riadenia kvality ISO 9000. Po prebratí týchto úloh CEPI-CTS (CEPI Comparative Testing Service) naše laboratóriá majú poskytovať tieto služby pre V4.

Skúšky fyzikálno - mechanických vlastností naviazané na zahraničné laboratóriá:

 1. plošná hmotnosť ( môže slúžiť aj na kontrolu klímy )
 2. hrúbka
 3. povrchová vsiakavosť pre vodu podľa Cobba
 4. priepustnosť vzduchu
  •        podľa Bendtsena
  •        podľa Bekka
  •        podľa Gurleya
 5. hladkosť
  •        podľa Bekka
  •        podľa Bendtsena
 6. drsnosť podľa Parkera
 7. IGT - povrchová pevnosť papiera podľa IGT pri tlači z výšky
 8. pevnosť v dotrhnutí podľa Elmendorfa
 9. pevnosť v prietlaku podľa Mullena ( pre papier a lepenku )
 10. CMT
 11. CCT
 12. RCT
 13. ECT
 14. FCT
 15. pevnosť v prieraze
 16. tuhosť ( tenzometrická )
 17. belosť
 18. STC
 19. Zero Span
 20. Ply Bond

Ponúkame priame overenie fyzikálnymi metódami, týchto prístrojov a zariadení:

 1. potlačovací prístroj IGT AIC-2, AIC-5, resp. Grafotechna TJ-3
 2. prístroj na skúšanie odolnosti proti prieniku tŕňa
 3. nastavenie prístrojov Elrepho na sekundárny referenčný normál ISO IR 3 bez alebo s obsahom fluorescenčných zjasňovacích prostriedkov lč
 4. nastavenie prístrojov TECHNIBRITE na sekundárny referenčný normál IS IR 3
 5. rekalibrácia pracovných tabletiek alebo keramických doštičiek cez referenčné papierové normály ISO IR3
 6. Prístroje na meranie belosti, nakalibrované horeuvedenými postupmi, sú napojené na medzinárodné autorizované pracovisko ISO (podľa normy ISO 2469).

Ponúkame Vám naviazanie uvedených veličín pomocou porovnávacích meraní na prístroje Centrálnych laboratórií VÚPC a tým si zabezpečiť kontrolu správnosti merania Vašich prístrojov.

 

Zodpovedný pracovník :

Ing. Elena Opálená

Tel. : +421 7 59418 615
Fax : +421 7 5477 6537

maholanyiova@vupc.sk

Meranie potlačitelnosti papiera - IGT

Meranie statického a dynamického koeficientu trenia

    

Prístroj na stanovenie ťahových vlastností

  

Drsnosť (hladkosť) metódou Print-surf / Bekk

 

Meranie vnútornej väzbovej pevnosti

 

Meranie pevnosti v prietlaku

 

Priepustnosť pre vzduch - GURLEY