-
-
-

Informačné stredisko pri knižnici VÚPC pravidelné poskytuje aktuálne informácie z drevárskej a celulózopapierenskej vednej oblasti vo forme :

- mesačných prírastkov vlastne bázy dát ADIS CELPA
- technických a ekonomických informácií o firmách

u nás a v zahraničí v mesačníku
  Rýchle informácie  
- aktuálnych informácií o trhovom prostredí v krajinách európskeho   regiónu,  vrátane
   cien vybraných sortimentov, ako sú vlákniny, zberové papiere, grafické papiere,
   tlačové papiere, obalové papiere, kartóny a lepenky v týždenníku Expresné

   ekonomické informácie

Rešeršné podklady pre výskumné práce, štúdie a projekty

Študijné a rozborové práce

Informačná a konzultačná činnosť

 

TEZAURUS CELPAP – terminologický slovník -  otvorený a priebežne modifikovateľný informačný materiál  s možnosťou doplňovať nové aktuálne termíny a inovované produkty celulózo-papierenského priemyslu.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy APVV 0757-12

TEZAURUS - CELPAP - terminologický slovník

Stručný popis a manuál používania tezauru

Vysvetlivky k skratkám uvedených v tezaure

 

 

Výpožičky

prevádzková doba

pondelok – piatok  9:00 – 15: 00