-
-
-

Sprístupnenie profesionálnych informačných zdrojov z oblasti spracovania drevnej hmoty v knižnici Výskumného ústavu papiera a celulózy

 

Vybudovaný systém poskytovania profesionálnych informácií,  v celom rozsahu  od zabezpečovania jednotlivých materiálov, cez spracovanie až  po  distribúciu používateľom,  je  podporovaný postupnou a výberovou  digitalizáciou informačného fondu.

Digitalizácia   je  proces, do  ktorého  vstupujú 

                         - staršie informačné materiály po dôkladnom posúdení odbornej

                           úrovne a vhodnosti pre súčasné potreby používateľov;

                         - novšie,  aktuálne  informačné materiály sa digitalizujú prednostne ;

 

Digitalizácia  umožňuje

                      - bezpečné uchovanie originálnych informačných  zdrojov a  zjednodušený  prístup

                        odbornej verejnosti bez možného  poškodenia materiálu

                      - lepšiu dostupnosť kinformáciam a  skrátenie ich času distribúcie používateľom ;

Digitalizácia vyžaduje

                      - odborný výber informačných  zdrojov

                      - prístrojové a počítačové pre spracovanie veľkých textových dát

                      - zabezpečenie úložiska textových dát s možnosťou dlhodobého prístupu ;                   

Digitalizácia poskytuje

                      -  komplexný prístup  ku kvalitným informáciám veľkého rozsahu

                      - bezpečné uchovanie originálnych  informačných  zdrojov         

                      - výmenu informácií s informačnými strediskami  s príbuznou  tematikou

                      -  celkove zvýšenú úroveň informačných služieb

 Digitalizácie sa využíva hlavne pre :

                     - evidenciu informačných zdrojov

                     - evidenciu  výsledkov výskumu a vývoja

                     - evidenciu publikačných aktivít VÚPC

                     - tvorbu a doplňovanie databáz

                     - publicitu výsledkov výskumných a vývojových prác ústavu