-
-
-

Výroba špeciálnych papierov na objednávku

Špeciálne papiere vyrobené na univerzálnom papierenskom stroji VÚPC a.s. Bratislava sú istené proti falšovaniu

  1. pravým vodoznakom podľa vlastného návrhu objednávateľa;
  2. ochrannými farebnými vláknami;
  3. ochrannými vláknami viditeľnými iba pod UV svetlom

Bankové domy, poisťovne, finančné skupiny, fondy, orgány a úrady štátnej správy, školy, školiace strediská a všetky spoločnosti využívajúce ceninové papiere (lístky na hromadnú dopravu, vstupenky, gastrolístky a pod.) majú možnosť využiť našu ponuku špeciálnych papierov vyrobených presne podľa želania zákazníka, zabezpečených proti falšovaniu. Tento produkt sa využíva nielen pri tlači cenných papierov, akcií, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, šekov, zmeniek, reprezentačných tlačovín, vysvedčení, zmlúv - teda pri akýchkoľvek úkonoch, kde tento papier potvrdzuje určité vlastníctvo, záväzok, či úhradu určitej finančnej čiastky - ale aj v prípade prezentácie ekonomickej sily spoločností formou využívania týchto špeciálnych papierov na bežnú obchodnú korešpondenciu.

Charakteristika

Motívy vodoznaku : Podľa želania zákazníka (názov firmy, skratky, logá a pod.)
Prídavné vlákna : Farebné, viditeľné voľným okom prípadne pod UV svetlom
Formáty :A4, A3, A3+, A2, A2+, Iné formáty príp. kotúče došírky papiera 45 cm
Ražba : Možnosť aplikácie ražby - imitácie kože
Gramáže :Od 60 do 120 g/m2
Farby :Podľa želania zákazníka

Papiere sú vhodné na bežné techniky tlače, kopírovania a samozrejme prispôsobené na ručné písanie. Papiere sa balia po 300 ks v špeciálnych krabiciach z razeného kartóna, prípadne za príplatok po 5 až 50 ks podľa želania v špeciálnych reprezentačných obaloch farby papiera s ražbou - „imitácia kože“.


Kontakt:

Ing. Štefan Boháček, PhD.

Tel. : +421 7 59418601, Mobil : 0901 715865
Fax : +421 7 54776537
bohacek@vupc.sk