-
-
-

Špecializované tímy vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. sa v súčasnosti venujú riešeniu nasledovných projektov:

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Zlepšenie funkčných vlastností obalového papiera modifikáciou mikro- a nanoštruktúry povrchu

APVV-0178-15

Ing. Juraj Gigac, PhD.

 

Anotácia projektu

Projekt aplikovaného výskumu rieši optimálnu modifikáciu štruktúry povrchu papiera, vhodnú pre ekologickú a efektívnu výrobu papierových obalov. Pri štúdiu mikro- a nanoštruktúry povrchu papiera, modifikovaného pomocou inovatívnych náterov, sa získajú nové poznatky, ktoré významne prispejú k objasneniu mechanizmov účinku medzi podkladovým papierom a modifikovaným povrchom. Riadením porozity a mikro- a nanoštruktúry papiera pomocou glejenia a natierania sa dosiahnu požadované funkčné vlastnosti obalového papiera. Modifikované nátery na povrchu papiera zabezpečia nízku povrchovú energiu, požadovanú hydrofóbnosť a olejofóbnosť obalov pre potravinárske, farmaceutické a priemyselné aplikácie. Vzťahy medzi vstupnými parametrami surovín, podkladového papiera, náteru, pevnostnými a bariérovými vlastnosťami obalového papiera sa budú hodnotiť štatistickými metódami korelačnej a regresnej analýzy.

Výstupy z projektu:

Gigac, J. - Stankovská, M. - Fišerová, M. Výber konštrukčných materiálov pre trojvrstvovú vlnitú lepenku. Papír a celulóza. Vol. 71, no. 6 (2016), p. 12-16.

Stankovská, M. - Gigac, J. - Fišerová, M. Distribúcia pórov v papieri a jej vplyv na absorpciu vody. Papír a celulóza. Vol. 72, no. 4 (2017), p. 51-55.

Gigac, J. - Stankovská, M. - Fišerová, M. Comparison of capillary flow porometry and mercury intrusion porosimetry in determination pore size distribution of  papers. Wood Research. Vol. 62, no.4 (2017), p. 987-996.

Gigac, J., Stankovská, M.,. Fišerová, M.. Improvement of oil and grease resistance of cellulosic materials.Wood Research. Vol.63, no.6 (2018), 871-886.

Gigac, J., Stankovská, M.,. Fišerová, M.. Vplyv fluórovaných polymérov a nanočastíc striebra na odolnosť papiera proti olejom a tukom. Papír a celulóza. Vol. 73, no. 5 (2018), p. 73-78.

 

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Frakcionácía lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (DES)

APVV-0052-15

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
 

Anotácia projektu

Biomasa sa okrem tradičných spôsobov spracovania môže transformovať na množstvo ďalších surovín, biopalivá a biochemické látky a to najmä modernizáciou súčasných technológií a vývojom nových postupov biorafinácie. Z hľadiska možného využitia obnoviteľných surovinových zdrojov na Slovensku a v okolitých krajinách je preto potrebné upriamiť pozornosť na využitie priemyselných druhov drevín ako sú buk a smrek a z poľnohospodárskych produktov prichádza do úvahy slama z husto siatých obilnín, a odpad z lesného hospodárstva (kôra). Projekt si, v súlade s cieľmi a zameraním výskumu EU, dáva za cieľ študovať nové prelomové technológie, medzi ktoré patria aj technológie s použitím eutektických rozpúšťadiel. Tieto technológie by mali byť dostupné už v roku 2030, aby sa podľa prognóz mohli v roku 2050 začať naplno využívať aj v priemysle. V rámci riešenia sa projekt bude zaoberať výskumom nových spôsobov frakcionácie biomasy na základné zložky – celulózu, hemicelulózy, lignín a extraktívne látky. Postupne sa vykoná výber, príprava a charakterizácia hlbokých eutektických rozpúšťadiel (DES) alebo zmesí s nízkymi prechodovými teplotami. V rámci riešenia sa vytvorí databáza známych a overia sa nové, nami navrhnuté, zmesi na modelových systémoch vybraných materiálových skupín a to z hľadiska ich účinnosti, vlastností produktov a dopadov na životné prostredie. Zámerom je stanovenie selektivity vzhľadom na frakcionáciu jednotlivých zložiek biomasy (extraktívne látky, lignín, polysacharidy). V ďalšom kroku sa použijú lignocelulózové suroviny vrátane poľnohospodárskych a lesných odpadov (slama, kôra). Stanoví sa zloženie použitých surovín, určia sa podmienky použitia DES, charakterizujú sa získané produkty a urobí sa návrh najvhodnejšej metódy frakcionácie pre daný typ suroviny.

Výstupy z projektu:

Skulcova, A., Russ, A., Jablonský, M., Sima, J., 2018: The pH Behavior of Seventeen Deep Eutectic Solvents. BioResources 13 (3): 5042-5051.

Skulcova, A., Majová, V., Kreps, F., Russ. A., Jablonský, M.,2017: Long-term isothermal stability of deep eutectic solvents based on choline chloride with malonic or lactic or tartaric acid. International Journal of Scientific Research 8(7): 2249-2252.

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Optimalizácia využitia drevnej suroviny nižšej kvality na Slovensku

APVV-0487-16

Ing. Marián Slamka
 

Anotácia projektu:

Vplyvom klimatickej zmeny a ďalších ovplyvňujúcich faktorov dochádza k postupnej zmene druhovej a kvalitatívnej štruktúry lesných porastov. Znižuje sa podiel a zásoba dreva ihličnatých drevín a tiež napr. duba s predpokladom ďalšieho negatívneho vývoja. Po surovine týchto drevín je na domácom a zahraničných trhoch veľký dopyt. Pri rastúcich zásobách dreva sa zvyšuje podiel suroviny nižšej kvality na ktorej spracovanie resp. využitie nie je na Slovensku dostatok kapacít. Odbytová cena tejto suroviny je v porovnaní s drevom požadovaným na trhu podstatne nižšia. Výrobné náklady na ťažbu a dopravu suroviny nižšej kvality niekedy prevyšujú jej odbytovú cenu resp. sú s ňou porovnateľné. Cieľom riešenia projektu je zvýšenie efektívnosti produkcie, spracovania a využitia drevnej suroviny nižšej kvality na Slovensku a obmedzenie nutnosti jej exportu. Riešenie je zamerané na optimalizáciu ťažbovo-výrobných postupov v lesnom hospodárstve, činnosti zásobovacích reťazcov dreva, spôsobov spracovania a využitia dreva v súčasnosti považovaného za menej kvalitné. Predmetom riešenia budú technicko-ekonomické a ekologické aspekty ovplyvňujúce zvyšovanie pridanej hodnoty pri produkcii a následnom využití dreva v lesnícko-drevárskom sektore a odvetví energetiky.

Výstupy z projektu:

Vojta, A., Medo, P., Ihnát, V.,  2018: Procesy spracovania dreva nižšej kvality. Časť I: Mechanické technológie. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Priebežná výskumná správa projektu APVV-16-0487. 42 s.         
 
pdf

Vojta, A., Pažitný, A., Ihnát, V., Medo, P., 2018: Procesy spracovania dreva nižšej kvality. Časť II: Chemické technológie. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Priebežná výskumná správa projektu APVV-16-0487. 55 s.
pdf

  
Vojta, A., Pažitný, A., Ihnát, V., Medo, P., Russ, A., 2018: Procesy spracovania dreva nižšej kvality. Časť III: Technológie na výrobu energonosičov. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Priebežná výskumná správa projektu APVV-16-0487. 45 s.                                                                        
 pdf

Ihnát, V., Vojta, A., Russ, A., Medo, P., 2018: Analýza mechanického a chemického spracovania drevnej suroviny nižšej kvality na Slovensku. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.  Priebežná výskumná správa projektu APVV-16-0487. 17 str.
 pdf

Ihnát, V., Slamka, M., Boháček, Š., Russ, A., Opálená, E., 2019: Využitie drevnej suroviny nižšej kvality zo Slovenska. In: Zborník výskumných prác. Január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Pp 4-11. Bratislava.
dostupné online:  pdf

Pažitný, A., Ihnát, V., Boháček, Š., Šutý, Š., 2019: Parná explózia smrekového a bukového dreva. Vplyv teploty na produkciu monosacharidov a inhibítorov enzymatickej hydrolýzy. In: Zborník výskumných prác. Január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Pp 34-43. Bratislava. dostupné online: pdf

Ihnát, V., Slámka, M., Vojta, A., Kováč, M., 2020: Efektívnejšie zhodnocovanie drevnej hmoty z výrezov menších priemerov. In: Zborník výskumných prác. Január 2020. Ed. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Vyd. VUPC, a.s. Bratislava, 89 s. Hardcover ISBN 978-80-973573-0-6, e-ISBN 978-80-973573-1-3. Str. 22-28. Dostupné na: www.centrumdp.sk.

Ihnát, V., Pažitný, A., Russ, A., Kováč, M., 2019: Predspracovanie dendromasy pre výrobu biopalív druhej generácie (štúdia). Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava. Výskumná správa projektu APVV-16-0487. 21s.
pdf

Pažitný, A., Russ, A., Boháček, Š., Stankovská, M., Ihnát, V., Šutý, Š., 2019: Various lignocellulosic raw materials pretreatment processes utilizable for increasing holocellulose accessibility for hydrolytic enzymes part II. Effect of steam explosion temperature on beech enzymatic hydrolysis. Wood Research 64(3): 437-448 IF 0.642. Dostupné na: www.woodresearch.sk

Ihnát, V., Lubke, H., Balberčák, J., Schwartz, J., Kováč, M., 2020: Ihnát, V., Lubke, H., Balberčák, J., Schwartz, J., Kováč, M., 2020: Procesy mechanického rozvlákňovania drevnej hmoty pri recyklácii menej hodnotného drevného materiálu. In: Zborník výskumných prác. Január 2020. Ed. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózopapierenského priemyslu. Vyd. VUPC, a.s. Bratislava, 89 s. Hardcover ISBN 978-80-973573-0-6, e- ISBN 978-80-973573-1-3. Str. 43-52. Dostupné na: www.centrumdp.sk.
pdf

Tóthová, S., Slamka, M., 2020: Vlastnosti palív a popolov v procese energetického využitia lesnej dendromasy. In: Zborník výskumných prác. Január 2020. Ed. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Vyd. VUPC, a.s. Bratislava, 89 s. Hardcover ISBN 978-80-973573-0-6, e-ISBN 978-80-973573-1-3. Str. 53-61. Dostupné na: www.centrumdp.sk.
pdf