-
-
-

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2005

Nový systém vedecko-technických a ekonomických informácií pre drevospracujúci priemysel

APVT-99-P07005

Ing. Zuzánková

 

Doba riešenia projektu: 08/2005 – 07/2007

Ciele a výstupy projektu: Tvorba a distribúcia vedeckých, technických a ekonomických informácií pre potreby drevospracujúceho sektora.  Základom bola tvorba databázy technických informácií, ktorá sa využíva ako podklad rešerší pre riešenie výskumných úloh, projektov a rozhodovacích štúdií. Komplexnosť informačného zabezpečenia sa dosahuje zapracovaním do databázy aj informácií z  odvetví príbuzných tejto problematike a výmenou informácií s informačnými strediskami rovnakého tematického zamerania. Do riešenia projektu boli zmluvne zapojené všetky najväčšie celulózopapierenské spoločnosti na Slovensku, ktoré systém využívajú pre distribúciu informácií a edičných informačných materiálov   prostredníctvom interných sietí. 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2005

Drevobetónové konštrukcie pre bytové a

Inžinierske stavby

Dátum ukončenia: 31.7. 2007

APVT-99-PO2705,

Doc. Ing. Šteller, CSc.

 

Ciele projektu:  Vytvorenie dvoch sústav drevobetónových konštrukčných prvkov: nosníkovej  pre bytové stavby a doskovej pre inžinierske konštrukcie. Alternatívny návrh vhodného spriahnutia dreva s betónom a experimentálne overenie. Vytvorenie výpočtového modelu na základe výsledkov teoretických analýz riešených v  projekte základného výskumu APVT-99-005402 v predošlom období. Vyt

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2006

Vystužené drevné nosné prvky na báze vlákien

Dátum ukončenia: 31.12. 2008

APVT-99-015805

Doc. Ing. Šteller, CSc.

 

Ciele projektu:  Teoreticky vypracovať fyzikálno-mechanický model kombinácie lepeného lamelého dreva (LLD) s materiálmi na báze vysokopevných kompozitovCFRP   (Carbon Fiber Reinforced Plastics). Experimentálne overiť vhodnosť modelov pre alternatívne vystužené LLD na nosníkoch veľkých rozmerov. Orientačne zistiť vlastnosti vystuženého LLD pre trvalom namáhaní v podmienkach nechránenej vonkajšej klimy. Na základe experimentálnych prác vybrať vhodné lepidlo pre lepenie CFRP z drevom. Zistiť interakciu vád dreva a technologických parametrov na únosnosť alternatívne vystužených prvkov.

Čiastočné výstupy z projektu: Vypracovala sa numerická analýza vystuženeho lepeného lamelového dreva (LLD) a zostavil sa program pre riešenie rovinných konštrukcií s uvážením ortotropných vlastnosti. Teoretické riešenie pôsobenia vystužovania LLD na rôznych úrovniach výstižnosti potvrdilo, že pre praktický návrh a posúdenie postačuje použiť metódu založenú na teórii nehomogénnych nosníkov. Zistila sa miera účinku fyzikálnych a mechanických vlastností smrekového dreva na únosnosť LLD. Pre dosiahnutie kvality lepenia drevo- uhlíkový pás sa exp. stanovila vhodnosť PUR lepidla. Experimentálne práce potvrdili, že efektívnosť vystužovania je výrazne ovplyvnená stupňom vystuženia, kvalitou smrekového dreva, výskytom hŕč, odklonom vlákien, kvalitou a rozmiestnením zazubených spojov po priereze. Čiastkové výsledky skúšok pri rovnomernom trvalom namáhaní v podmienkach chránenej vonkajšej klímy potvrdili, že priebeh priehybu sa blíži exponenciálnej závislosti. Navrhnutý spôsob vystužovania LLD pomocou pásov CFRP ich potvrdi reálnosť výroby v prevádzkových podmienkach Získané poznatky umožnia formulovať požiadavky na vstupné materiály,technologické parametre výroby vystuženého LLD, podklady pre navrhovanie s uvážením ekonomických kritérií a určiť smer ďalšieh výskumu.

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2004

Vplyv štruktúry vláknitej siete a vlastnosti vlákien na prenosové a kvalitatívne papiere

APVT-26-0386-02

Ing. Gigac, PhD.

 

Doba riešenia projektu: 01/2004-16/2006

Ciele projektu

Výskum účinkov fyzikálnych a mechanických charakteristík primárnych a recyklovaných vlákien a štruktúry vláknitej siete na iniciálnu pevnosť a odvodniteľnosť, formáciu, potlačiteľnosť, rovinnosť a na pevnostné parametre papiera a lepenky.

Možnosti predikcie pevnostných parametrov v oblasti konštrukčných materiálov - papierov na kryciu a zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky, pomocou základných fyzikálnych a mechanických charakteristík vlákien a papiera. Výskum vplyvu odolnosti voči ohybu a väzobnosti vlákien. Výskum vplyvu štrukturálnych prvkov a anizotropie - orientácie vlákien, porozity a formácie na pevnostné parametre ako CMT a SCT a na rovinnosť papiera. Výskum vplyvu spracovania primárnych a recyklovaných vlákien a prípravy papieroviny na  prenosové parametre - odvodniteľnosť a iniciálnu pevnosť mokrého papierového listu.

Možnosti zlepšenia prenosu papiera v mokrej časti papierenského stroja, formácie, rovinnosti a potlačiteľnosti publikačných a grafických papierov. Výskum štrukturálnych prvkov a anizotropie papiera - orientácie vlákien, porozity, formácie, napätia a krútenia. Výskum prenosových parametrov - odvodniteľnosti a  iniciálnej pevnosti mokrého papierového listu vo vzťahu k postupom spracovania primárnych a recyklovaných vlákien. Výskum hodnotenia kvality tlačového bodu – veľkosti a ostrosti hrany pri ofsetovej a digitálnej tlači.

Výstupy z projektu:Publikácie a citácie SCI v karentovaných časopisoch (2). Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch zahraničných (5), v SR (1). Ostatné výsledky aplikovaného výskumu (2). Počet diplomantov, ktorých diplomové práce súviseli s riešeným projektom (8). Počet PhD. študentov, ktorých témy doktorandských prác súviseli s riešeným projektom (1). Popularizačné aktivity (1). Vytvorené partnerstvo medzi akademickým sektorom a podnikateľským sektorom (1). Vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré priamo nadväzujú na riešený projekt a boli predložené v rámci SR do APVV (1). Ostatné výsledky (6).