-
-
-

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

 Zodpovedný riešiteľ

 

 

2019


Nová metóda predspracovania biomasy kryolýzou

APVV–18–0533

 Ing. Štefan Boháček, PhD.

 

 

Anotácia projektu

 

Projekt je zameraný na objasnenie mechanizmu procesu predúpravy/predspracovania biomasy pomocou kryolýzy, umožňujúcej optimalizáciu procesu predúpravy biomasy použitím tejto novej progresívnej metódy dezintegrácie lignocelulózových materiálov. Pri tejto metóde, keď voda v perfektne impregnovanej biomase intenzívne mrzne, kvapalná voda sa najprv zmení na povrchu častíc lignocelulózového materiálu na pevnú kryštalickú tuhú látku (ľad), ktorá uzatvára jednotlivé častice a zvyšuje ich krehkosť. Následne sa teplota vody postupne znižuje smerom dovnútra, čo vedie k tvorbe ostrých nano- a mikrokryštálov ľadu v lúmenoch buniek biomasy, ako aj k zvýšeniu objemu vody (ľadu) v bunkových lúmenoch. To spôsobí narušenie kryštalickej štruktúry celulózy a sprístupnenie celulózy a hemicelulóz následnej hydrolýze na fermentovateľné monosacharidy. Účinnosť predspracovania LC materiálu kyolýzou bude porovnávaná s mechanickou predúpravou - suchou a mokrou, ako aj predspracovaním pomocou parnej explózie a extrúzie. Účinkom enzýmov v následnej enzymatickej hydrolýze dochádza k štiepeniu celulózy a hemicelulóz na monosacharidy, ktoré sa následne používajú vo fermentačných procesoch na výrobu kvapalných biopalív druhej generácie. Ide o povinnú zložku motorových palív už niekoľko rokov v procese vytvárania nízkouhlíkového hospodárstva.

 

Výstupy z projektu:

Boháček, Š., Balberčák, J., Schwartz, J., Pažitný, A., Bombilajová, K., 2020: Predspracovanie biomasy kryolýzou. In: Zborník výskumných prác. Január 2020. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Bratislava, str. 15-21.  Dostupné online: www.centrumdp.sk, str. 15 – 21.

pdf

 

VUPC 2019 Beijing Stefan Bohacek English

VUPC 2019 Beijing Stefan Bohacek Chinese language

 

Boháček, Š., Pažitný, A., Halaj, M., Balberčák, J., Kuňa, V., 2020: Freeze- thaw pretreatment of poplar sapwood dust. Wood Research 65(6): str. 905-916., IF 0,688. doi:/10.37763/wr.1336-4561/65.6.905916

pdf

 

Boháček, Š., Gallová, J., Pažitný, A., Russ, A., 2021: Enzymatická hydrolýza bele topoľového dreva predspracovaného zmrazovaním: vplyv trvania enzymatickej hydrolýzy a času zmrazovania. In: Zborník výskumných prác. Január 2021. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózopapierenského priemyslu. Bratislava, str. 26–36. ISBN 978-80-973573-2-0. Dostupné online: www.centrumdp.sk str. 26–36.

pdf

 

Boháček, Š., Halaj, M., Kuňa, V., Balberčák, J., Stankovská, M., Pažitný, A., Russ, A., 2020: Predspracovanie dreva kryolýzou. Štúdia. VÚPC, a.s., Bratislava, 43s. Dostupné na http://www.vupc.sk/sk/article/117.

pdf

Halaj, M., Boháček, Š., Pažitný, A., Kuňa, V., Balberčák, J., 2021: Influence of ultra low and high temperature on enzymatic pretreatment of beech branches wood. Wood Research 66(4): 630-642, IF 1.139 (2020-2021).

pdf

Boháček, Š., Halaj, M., Pažitný, A., Gallová, J., 2022: Enzymatická hydrolýza saturovaného dreva paulovnie predspracovaného cyklickým zmrazovaním a rozmrazovaním. In: Zborník výskumných prác. Január 2022. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Bratislava, str. 22-30.

pdf

Halaj, M., Boháček, Š., Ihnát, V., 2021: Schopnosť dezintegrovaného mladého dreva zadržiavať vodu. In: LignoSilva 2021: Zborník odborných prác z konferencie, 28. september 2021. Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, s. 22-28 ISBN 978-80-8093-327-2.

pdf

Boháček, Š., Halaj, M., Ihnát, V., 2021: WRV (Vater Resistance Value) DEZINTEGROVANÉHO MLADÉHO DREVA. VÚPC, a.s., Bratislava, 11s.

pdf

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

 

2019


Predspracovanie lesnej dendromasy pre kvapalné biopalivá II. generácie

APVV–18–0240

Ing. Andrej Pažitný

 

 

Anotácia projektu

 

Projekt rieši proces predspracovania lesnej dendromasy pomocou progresívnych metód dekompozície lignocelulózových materiálov, ktoré nechemickým spôsobom rozrušujú drevnú hmotu pomocou náhleho uvoľnenia vysokého tlaku prehriatej vodnej pary v bunkových stenách. Parná explózia a extrúzia ako procesy predspracovania dendromasy sprístupňujú dve hlavné stavebné zložky dreva – celulózu a hemicelulózy, čo sa deje vďaka štrukturálnym a chemickým zmenám počas procesu predspracovania. Účinkom komerčných enzýmov pri následnej enzymatickej hydrolýze dochádza k štiepeniu celulózy a hemicelulóz na jednoduché cukry. Takto spracovaná dendromasa môže byť využitá v procesoch fermentácie a kvasenia typických pre výrobu I. generácie kvapalných biopalív, ktoré sú niekoľko rokov povinnou zložkou motorových palív v rámci procesu kreovania nízkouhlíkovej ekonomiky. V rámci projektu bude vypracovaná technológia predspracovania najdostupnejších druhov domácich drevín, vrátane rýchlorastúcich drevín s využitím metód parnej explózie a extrúzie. Vybrané druhy majú z dôvodu svojich rozdielnych objemových hmotností a fyzikálno-mechanických vlastností zovšeobecňovať širokú škálu nepoľnohospodárskej biomasy pre priemyselné spracovanie v existujúcich biorafinériách.

 

Výstupy z projektu:

 

2.1       Publikácie v recenzovaných vedeckých časopisoch a zborníkoch

2.1.1    Pažitný, A.: Steam explosion of wood particles from fibreboard and particle board with indirect control by enzymatic hydrolysis. Acta Chimica Slovaca, 12 (2): 185-191 (2019), ISSN 1339-3065. Dostupné on-line: http://www.acs.chtf.stuba.sk/.

 

2.2       Publikácie v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch

2.2.1    Pažitný, A., Ihnát, V., Boháček, Š., Russ, A., Balberčák, J., Fišerová, M., Stankovská, M., Kuňa, V., Havlín, D., Gallová, J., Páteková, M., Cvičela, P.: Metodika prvotnej mechanickej deštrukcie lesnej biomasy pre 2G bioetanol. Zborník výskumných prác VÚPC, a.s., Výskumná správa 3278 (2019).

2.2.2    Pažitný, A., Ihnát, V., Russ, A., Stankovská, M.: Bioetanol z dendromasy. Dostupné celulózové zdroje a ich spracovanie. Zborník výskumných prác Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, Výskumná správa, s. 4-14 (Bratislava, 90 strán, december 2019). Dostupné on-line: www.centrumdp.sk.

 

1.06 Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR

1.06.1 Pažitný, A., Russ, A., Boháček, Š., Šutý, Š., Ihnát, V.: Perspective pretreatment method of beech and poplar wood and wheat straw in 2G biofuel production processing. Nova Biotechnologica et Chimica 19 (1): 89-97 (2020), ISSN 1338-6905.

 

1.08 Vedecké práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v SR

1.08.1 Pažitný, A., Russ, A., Stankovská, M., Ihnát, V.: Bioetanol z dendromasy. Dostupné celulózové zdroje a ich spracovanie. Zborník výskumných prác Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, Výskumná správa, s. 4-14 (Bratislava, 89 strán, január 2020), ISBN 978-80-973573-0-6. Dostupné on-line: www.centrumdp.sk.

1.08.2 Pažitný, A., Boháček, Š., Ihnát, V., Šutý, Š.: Bioetanol II. generácie na báze dendromasy. Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020 - WPP a PA 2020: vedecká konferencia, s. 203-207 (Bratislava, 332 strán, október 2020), ISBN 978- 80-8208-036-3. Dostupné on-line: https://wpppa.educell.sk/

1.08.3 Pažitný, A., Boháček, Š., Ihnát, V., Šutý, Š.: Utilization of beech and poplar wastes in pretreatment processes for 2G biofuel production controlled by enzymatic hydrolysis. Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020 - WPP a PA 2020: vedecká konferencia, s. 253-257 (Bratislava, 332 strán, október 2020), ISBN 978-80-8208-036-3. Dostupné on-line: https://wpppa.educell.sk/.

 

2.1 Publikácie v recenzovaných vedeckých časopisoch a zborníkoch

2.1.1 Pažitný, A.: Steam explosion of wood particles from fibreboard and particle board with indirect control by enzymatic hydrolysis. Acta Chimica Slovaca, 12 (2): 185-191 (2019), ISSN 1339-3065.

 

2.2 Publikácie v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch

2.2.1 Pažitný, A., Ihnát, V., Boháček, Š., Russ, A., Balberčák, J., Fišerová, M., Stankovská, M., Kuňa, V., Havlín, D., Gallová, J., Páteková, M., Cvičela, P.: Metodika prvotnej mechanickej deštrukcie lesnej biomasy pre 2G bioetanol. Zborník výskumných prác VÚPC, a.s., Výskumná správa 3278 (2019).

2.2.2 Pažitný, A., Ihnát, V., Russ, A., Stankovská, M.: Bioetanol z dendromasy. Dostupné celulózové zdroje a ich spracovanie. Zborník výskumných prác Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, Výskumná správa, s. 4-14 (Bratislava, 90 strán, december 2019). Dostupné on-line: www.centrumdp.sk.

 

5.4 Usporiadaná/zorganizovaná konferencia

5.4.1 Organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie WPP PA 2020
Bola usporiadaná medzinárodná vedecká konferencia Wood, Pulp and Paper / Polygrafia Academica 2020 (WPP PA 2020), ktorá sa konala formou on-line konferencie v dňoch 26. a 27. októbra 2020 v Bratislave, resp. zo svojej povahy aj vo virtuálnom priestore. Do organizácie konferencie WPP PA 2020 boli priamo zapojení výskumní pracovníci a manažment Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. Vedecká konferencia mala podtitul „Stretnutie vedy, vzdelávania a biznisu z oblasti drevárskeho, celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu na jednom mieste“. Na konferencii boli okrem iného predstavené najnovšie trendy v oblasti biopalív II. generácie a postupy predspracovania ako kľúčovej technológie pre výrobu druhogeneračných biopalív. V prezentácii a príslušných zborníkových prácach boli podané informácie najmä o predspracovaní rôznych typov dendromasy a o unikátnych vyvíjaných postupoch predspracovania. Podrobnejšie informácie o tejto konferencii sú zverejnené na stránke https://wpppa.educell.sk.

 

6.6 Vyvolaný projekt výskumu a vývoja predložený v rámci SR do APVV

6.6.1 Projekt „BIODECOM“
Dňa 22. novembra 2020 bol v rámci SR podaný projekt základného výskumu pod názvom „Zvýšenie prístupnosti biomasy pre hydrolytické enzýmy predspracovaním parnou explóziou použitím organických rozpúšťadiel“ a akronymom „BIODECOM“ (EČ projektu APVV-20-0501), ktorý priamo nadväzuje na riešený projekt. Projekt bol predložený v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2020.