-
-
-
VŠEOBECNE

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.úsek  Lignotesting – Skúšobné laboratórium materiálov a produktov  je v súčasnej dobe jedinou akreditovanou skúšobňou na Slovensku pre posudzovanie kvality nábytku. Vykonáva aj akreditované skúšky posudzovania výrobkov papierenského priemyslu. Všetky akreditované skúšky nájdete v kolónke: služby

HISTÓRIA

Prvá skúšobňa nábytku bola v Štátnom drevárskom výskumnom ústave, ako Štátna skúšobňa ŠS – 216.

 

1.4. 1992 - Rozhodnutím MLVH SR sa delimitovala ŠS 216, LIGNOTESTING na samostatnú štátnu príspevkovú organizáciu. Jej hlavným zameraním bolo skúšanie, schvaľovanie a certifikácia výrobkov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu.

 

15. 2. 1994 – Rozhodnutím MH SR č. 15, bol doplnený názov štátnej príspevkovej organizácie na LIGNOTESTING, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC – 113.

 

1. 6. 1999 - Rozhodnutím MH SR č. 87/1999, bol zmenený názov štátnej príspevkovej organizácie na LIGNOTESTING, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC – 129. A bol rozšírený predmet činnosti o výskum a vývoj.

 

12. 2. 2003 - Rozhodnutím MH SR č. 7/2003, bola zrušená bez likvidácie štátna príspevková organizácia  LIGNOTESTING, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC – 129.

 

1. 3. 2003 – Novým majiteľom LIGNOTESTING-u, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC – 129, sa stal po privatizatizácii Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Bratislava.

 

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Bratislava dnes opäť tvorí s úsekom Lignotesting – Skúšobným laboratóriom materiálov a produktov i úsekom Slovenským drevárskym výskumným ústavom komplexné služby pre drevársky, nábytkársky a papierenský priemysel. V oblasti výskumu, vývoja a skúšobníctva došlo k naplneniu poslania ústavu z roku 1947, kedy bol položený základný kameň pre vybudovanie výskumného ústavu tohto typu na Slovensku.

 

 

 

Slávnostné položenie základného kameňa výskumného ústavu 27.9.1947

Prvá etapa stavby pred dokončením