-
-
-

Projekty realizované na základe schválených a poskytnutých stimulov na výskum a vývoj:

  1. Výskum technológie výroby papierových smart obalov
  2. Výskum možností integrácie výroby bioetanolu prvej generácie na báze kukurice a druhej generácie na báze celulózy zo slamy, kukuričného kôrovia a krátkych vlákien zo spracovania zberového papiera. Projekt aplikovaného výskumu.
  3. Interakcie kvapalín s povrchom papiera. Projekt základného výskumu.
  4. Konverzia technológie výroby flutingu v Smurfit Kappa Štúrovo. Projekt aplikovaného výskumu.
  5. Zvýšenie úžitkovej hodnoty lepidiel a lepiacich zmesí pre drevopriemysel a celulózo-papierenský priemysel inkorporáciou nanočastíc. Štúdia technickej realizovateľnosti.

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2018

Výskum technológie výroby papierových smart obalov

Dátum ukončenia: 31.12.2019

CD-2018-
14557:4-26C0

Ing. Gigac, PhD.

 

Charakteristika projektu - manažérsky sumár

Projekt je orientovaný na priemyselný výskum papierov, pigmentov, nanočastíc, spojív a procesov úpravy povrchových štruktúr natieraním, hladením a tlačou pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) tovarov elektronického, potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu. Výskum bude zameraný na zlepšenie kvality povrchu a štruktúry papierov s vysokou toleranciou proti teplote a nízkou drsnosťou vhodnou pre smart obaly. Navrhne sa spôsob inkorportovania mikročipov a RFID antén do obalových materiálov a vplyv povrchových a bariérových vlastností papiera na kvalitu tlačenej elektroniky.

Ciele a zámery projektu

Hmotné ciele: Návrh technológie efektívnej výroby papiera a lepenky pre recyklovateľné a biodegradovateľné smart obaly za účelom zvýšenia výroby, predaja produktov a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku. Návrh rádiofrekvenčných systémov a výroby RFID tagov na natieraných a hladených papieroch. Optimalizácia technológie výroby smart obalov z vybraných druhov papiera a rádiofrekvenčných systémov.

Nehmotné ciele: Rozšírenie pracoviska VÚPC a.s. o sekciu Výskum a implementácia technológie inteligentných obalov na báze papiera a lepenky. Vytvorenie 5 nových pracovných miest. Zabezpečenie maximálneho využitia výhod smart obalov. Zvýšenie vedomostnej úrovne riešiteľského tímu a realizátora. Podpora rozvoja výskumu a vývoja pre zvýšenie miery inovatívnosti slovenských výrobných podnikov schopných napĺňať rastúce požiadavky odberateľov na zahraničnom a domácom trhu.

Zámery projektu: Zvýšenie výroby obalových papierov s vysokou kvalitou, zvýšenou pridanou hodnotou a vysokým exportným potenciálom nakoľko Slovensko disponuje dostatočným zdrojom drevnej suroviny a recyklovaných vlákien. V súčasnosti realizované kapacity na výrobu obalových papierov sú v objeme 370 000 ton/r. Pri výrobe špeciálnych papierov sa dosiahne viac než 10 násobné zhodnotenie drevnej suroviny, vysoký rast HDP a zvýšenie zamestnanosti. Nové druhy špeciálnych papierov a smart obalov budú vyrábané na báze obnoviteľných, recyklovateľných a biodegradovateľných surovín, čo bude významným prínosom projektu pre ochranu životného prostredia. Súčasná technologická úroveň v celulózo-papierenských podnikoch zabezpečuje plnenie ekologických limitov pri výrobe buničín, recyklovaných drevných vlákien, papiera a lepenky. Zámery projektu sú v súlade s legislatívou EÚ, ktorá obmedzuje používanie jednorázových plastových obalov. Využitie RFID technológie v tovaroch a obaloch umožní dosiahnuť oveľa vyššiu úroveň automatizácie, skvalitnenia logistických procesov, zvýšenia presnosti operácií, čím sa zvýši efektivita a znížia prevádzkové náklady. Rozšírenie  sortimentu o vysokokvalitné  papierové smart obaly zníži riziko zlyhávania trhu. Zvýši sa predajnosť zabaleného tovaru, nakoľko technológia rádiofrekvenčnej identifikácie vo veľkej miere rieši nedostatky súčasnej technológie čiarových  kódov.

Informácie k projektu výskumu a vývoja financovaného v rámci stimulov pre výskum a vývoj:  pdf

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2013

Výskum možností integrácie výroby bioetanolu prvej generácie na báze kukurice a druhej generácie na báze celulózy zo slamy, kukuričného kôrovia a krátkych vlákien zo spracovania zberového papiera. Projekt aplikovaného výskumu

Dátum ukončenia: 30.10.2016

CD-2013-14486/39498:1-11

Ing. Gigac, PhD.

 

Russ, A.- Fišerová, M.- Letko, M.- Opálená, E. Effect of steam explosion temperature on wheat straw enzymatic hydrolysis. Wood Research. Vol. 61, no.1 (2016), 65-74. 

Brezániová, Z. - Fišerová, M. - Stankovská, M. - Gigac, J. - Opálená, E.- Puškelová, J. Effect of prehydrolysis on enzymatic hydrolysis of two-stage pretreated wheat straw. Wood Research. Vol. 61, no.5 (2016), 697-708.

Gigac, J.- Fišerová, M.- Stankovská, M.- Pažitný, A. Enzymatic hydrolysis of extruded wheat straw with addition of sodium hydroxide and calcium hydroxide. Wood Research. Vol.62, no.6 (2017), 919-930.

Stankovská, M., Fišerová, M., M., Gigac, J., Pažitný, A. Effect of alkaline extrusion pretreatment of wheat straw on filtrate composition and enzymatic hydrolysis. Cellulose Chemistry and Technology Vol. 52, no. 10 (2018), p.815-822.

Dôležitosť výstupu v národnom kontexte: Príprava fermentačne nezávadného hydrolyzátu s vysokým výťažkom monosacharidov.

 

Prezentácia projektu (2009-2012)

 

 

 (C) 2019 VúPC, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovakia