-
-
-

Slovenský drevársky výskumný ústav /SDVÚ/

 

Slovenský drevársky výskumný ústav bol založený v roku 1947. Jeho hlavným poslaním bolo formou výskumu a vývoja podporovať rozvoj drevospracujúceho priemyslu v Československu.

Podieľal sa na zavádzaní moderných technológií mechanického spracovania dreva, vývoji nových výrobkov a rozšírení ich použitia v úzkej spolupráci s praxou. Významnou je normotvorná činnosť, pričom ústav vypracoval podstatnú časť noriem týkajúcich sa drevárskych výrobkov a ich použitia. V rámci základného výskumu dreva spolupracoval s domácimi a zahraničnými organizáciami. Vydával odborný časopis Drevo, ktorý bol členom IUPPA.

Od roku 1956 vydáva vedecký časopis Drevársky výskum – Wood Research. Ústav bol aktívnym členom medzinárodných organizácii IUFRO, IAWS, IRG, ISO. Po viacerých organizačných zmenách je súčasťou VÚPC a.s. ako samostatný útvar.

 

  

 

  

    WOOD RESEARCH JOURNAL  http://www.woodresearch.sk/intro.php

 

 

 

SDVÚ pôsobí v rámci Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. ako samostatný úsek, ktorý sa zaoberá :

  1. výskumom dreva ako materiálu, jeho fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami, ochranou dreva a drevných materiálov voči biologickým škodcom, poveternostným vplyvom a ohňu, technológ. lepenia a povrchových úprav, ekologickými vlastnosťami dreva;
  2. použitím dreva a drevných materiálov v stavebných konštrukciách;
  3. výskumom a vývojom technológií nových kompozitných materiálov z dreva;
  4. orientovaným základným výskumom;
  5. výskumom a vývojom skúšobných metód;
  6. vývojom metód a postupov na zavedenie systémov riadenia akosti;
  7. riešením ďalších aktuálnych problémov v oblasti drevospracujúceho priemyslu a vývoja;
  8. sprostredkovateľská, poradenská a expertízna činnosť, najmä v oblasti použitia dreva pri podpore malého a stredného podnikania, vrátane školiacej a vzdelávacej činnosti;
  9. zabezpečovanie služieb v oblasti vedecko-technických informácií pre odvetvie;
  10. drevospracujúceho priemyslu.