-
-
-

Špecializované tímy vedeckých a výskumných pracovníkov Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. sa v súčasnosti venujú riešeniu nasledovných projektov:

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

 

2018

Výskum technológie výroby papierových smart obalov

Dátum ukončenia: 31.12.2019

CD-2018-
14557:4-26C0

Ing. Gigac, PhD.

 

Charakteristika projektu - manažérsky sumár

Projekt je orientovaný na priemyselný výskum papierov, pigmentov, nanočastíc, spojív a procesov úpravy povrchových štruktúr natieraním, hladením a tlačou pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) tovarov elektronického, potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu. Výskum bude zameraný na zlepšenie kvality povrchu a štruktúry papierov s vysokou toleranciou proti teplote a nízkou drsnosťou vhodnou pre smart obaly. Navrhne sa spôsob inkorportovania mikročipov a RFID antén do obalových materiálov a vplyv povrchových a bariérových vlastností papiera na kvalitu tlačenej elektroniky.

Ciele a zámery projektu

Hmotné ciele: Návrh technológie efektívnej výroby papiera a lepenky pre recyklovateľné a biodegradovateľné smart obaly za účelom zvýšenia výroby, predaja produktov a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku. Návrh rádiofrekvenčných systémov a výroby RFID tagov na natieraných a hladených papieroch. Optimalizácia technológie výroby smart obalov z vybraných druhov papiera a rádiofrekvenčných systémov.

Nehmotné ciele: Rozšírenie pracoviska VÚPC a.s. o sekciu Výskum a implementácia technológie inteligentných obalov na báze papiera a lepenky. Vytvorenie 5 nových pracovných miest. Zabezpečenie maximálneho využitia výhod smart obalov. Zvýšenie vedomostnej úrovne riešiteľského tímu a realizátora. Podpora rozvoja výskumu a vývoja pre zvýšenie miery inovatívnosti slovenských výrobných podnikov schopných napĺňať rastúce požiadavky odberateľov na zahraničnom a domácom trhu.

Zámery projektu: Zvýšenie výroby obalových papierov s vysokou kvalitou, zvýšenou pridanou hodnotou a vysokým exportným potenciálom nakoľko Slovensko disponuje dostatočným zdrojom drevnej suroviny a recyklovaných vlákien. V súčasnosti realizované kapacity na výrobu obalových papierov sú v objeme 370 000 ton/r. Pri výrobe špeciálnych papierov sa dosiahne viac než 10 násobné zhodnotenie drevnej suroviny, vysoký rast HDP a zvýšenie zamestnanosti. Nové druhy špeciálnych papierov a smart obalov budú vyrábané na báze obnoviteľných, recyklovateľných a biodegradovateľných surovín,

čo bude významným prínosom projektu pre ochranu životného prostredia. Súčasná technologická úroveň v celulózo-papierenských podnikoch zabezpečuje plnenie ekologických limitov pri výrobe buničín, recyklovaných drevných vlákien, papiera a lepenky. Zámery projektu sú v súlade s legislatívou EÚ, ktorá obmedzuje používanie jednorázových plastových obalov. Využitie RFID technológie v tovaroch a obaloch umožní dosiahnuť oveľa vyššiu úroveň automatizácie.

pdf

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2018

Kaskádové zhodnocovanie drevného odpadu z veľkomestských aglomerácii

APVV-0330-17

Ing. Vladimír Ihnát, PhD.
 

Anotácia projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie a implementáciu modelu kaskádového zhodnocovania odpadového dreva a prebytočných výrobkov na báze dreva, pre ktoré neexistuje iné systémové riešenie ako je spaľovanie hlavne pre ich voluminóznosť a chemickú kontamináciu. V rámci riešenia budú charakterizované toky odpadového materiálu z domácnosti aj z priemyslu v podmienkach jeho maximálnej koncentrácie –  vo veľkomestských aglomeráciách. Implementácia projektu sa uskutoční v prvom recyklačnom dvore na drevné materiály na Slovensku, ktorý zriadila spoločnosť Bučina Eko, s.r.o. v Bratislave. Projekt prihliada na vytvorenie synergie medzi municipálnou a industriálnou politikou a rešpektuje prípadné riziko nižšej počiatočnej akceptovateľnosti zo strany spoločnosti pri kreovaní cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomiky. Vypracovaný model má mať multiplikačný efekt, ktorý sa bude dať modifikovať aj na podporu v súčasnosti preferovanej regionálnej politiky. Projekt predkladá vedecký prístup klasifikácie drevného odpadu a eliminácie chemickej záťaže a návrh metód jeho ďalšieho mechanického, termomechanického a hydrotermomechanického spracovania podľa stupňa chemickej kontaminácie a kaskádového zhodnocovania, čiže vytvárania vyššieho stupňa pridanej hodnoty ako sa dá dosiahnuť jeho energetickým zhodnotením v súlade s koncepciou nulového odpadu.

Výstupy z projektu:

 

  1. Vojta, A.,  Havlín, D., Ihnát, V., Pažitný, A., 2019: Optimalizácia postupov opätovného  zhodnocovania drevených výrobkov po skončení doby ich používania vzhľadom k ich chemickej záťaži. In: Zborník výskumných prác. Január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Bratislava. Str. 24-33.  Dostupné online: www.centrumdp.sk.

...

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2017

Predikcia funkčných vlastností hygienických papierov

APVV-0428-16

Ing. Monika Stankovská, PhD.
 

Anotácia projektu

Riešenie projektu je zamerané na určenie vplyvu technologických podmienok výroby hygienických papierov zo sekundárnych a primárnych buničinových vlákien na jeho funkčné vlastnosti. Vzťahy medzi podmienkami technologických procesov a funkčnými vlastnosťami sa budú hodnotiť štatistickými metódami korelačnej a regresnej analýzy. S využitím štatistickej a chemometrickej analýzy budú identifikované podmienky, ktoré najviac ovplyvňujú funkčné vlastnosti hygienického papiera. Pomocou získaných vzťahov bude možné zmenou technologických podmienok, výberom papierenských aditív a zastúpením sekundárnych a primárnych buničinových vlákien v hygienickom papieri dosiahnuť požadovanú belosť, farebnosť, mäkkosť, nasiakavosť, pevnosť za sucha a za mokra toaletného papiera, kuchynských utierok, papierových vreckoviek, obrúskov a kozmetických utierok a iných hygienických produktov.

Výstupy z projektu:
Fišerová, M.- Opálená, E.- Gigac, J.- Stankovská, M. (2018) Oxidative and reductive bleaching of deinked pulp. Wood Research 63(4): 939-954. http://www.woodresearch.sk/wr/201804/10.pdf

Gigac, J., Fišerová, M., Stankovská, M.,  Opálená, E. Korelácia medzi subjektívnym a objektívnym posúdením mäkkosti hygienických papierových produktov. Papír a celulóza. Vol. 73, no. 3-4 (2018), p.52-56.

Gigac, J., Stankovská, M., Fišerová, M., Opálená, E. Stanovenie absorpcie vody hygienických papierov pomocou ultrazvukovej metódy. Zborník výskumných prác, január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho,  nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, str.33-62.

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Zlepšenie funkčných vlastností obalového papiera modifikáciou mikro- a nanoštruktúry povrchu

APVV-0178-15

Ing. Juraj Gigac, PhD.

 

Anotácia projektu

Projekt aplikovaného výskumu rieši optimálnu modifikáciu štruktúry povrchu papiera, vhodnú pre ekologickú a efektívnu výrobu papierových obalov. Pri štúdiu mikro- a nanoštruktúry povrchu papiera, modifikovaného pomocou inovatívnych náterov, sa získajú nové poznatky, ktoré významne prispejú k objasneniu mechanizmov účinku medzi podkladovým papierom a modifikovaným povrchom. Riadením porozity a mikro- a nanoštruktúry papiera pomocou glejenia a natierania sa dosiahnu požadované funkčné vlastnosti obalového papiera. Modifikované nátery na povrchu papiera zabezpečia nízku povrchovú energiu, požadovanú hydrofóbnosť a olejofóbnosť obalov pre potravinárske, farmaceutické a priemyselné aplikácie. Vzťahy medzi vstupnými parametrami surovín, podkladového papiera, náteru, pevnostnými a bariérovými vlastnosťami obalového papiera sa budú hodnotiť štatistickými metódami korelačnej a regresnej analýzy.

Výstupy z projektu:

Gigac, J. - Stankovská, M. - Fišerová, M. Výber konštrukčných materiálov pre trojvrstvovú vlnitú lepenku. Papír a celulóza. Vol. 71, no. 6 (2016), p. 12-16.

Stankovská, M. - Gigac, J. - Fišerová, M. Distribúcia pórov v papieri a jej vplyv na absorpciu vody. Papír a celulóza. Vol. 72, no. 4 (2017), p. 51-55.

Gigac, J. - Stankovská, M. - Fišerová, M. Comparison of capillary flow porometry and mercury intrusion porosimetry in determination pore size distribution of  papers. Wood Research. Vol. 62, no.4 (2017), p. 987-996.

Gigac, J., Stankovská, M.,. Fišerová, M.. Improvement of oil and grease resistance of cellulosic materials.Wood Research. Vol.63, no.6 (2018), 871-886.

Gigac, J., Stankovská, M.,. Fišerová, M.. Vplyv fluórovaných polymérov a nanočastíc striebra na odolnosť papiera proti olejom a tukom. Papír a celulóza. Vol. 73, no. 5 (2018), p. 73-78.

 

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Frakcionácía lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami (DES)

APVV-0052-15

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
 

Anotácia projektu

Biomasa sa okrem tradičných spôsobov spracovania môže transformovať na množstvo ďalších surovín, biopalivá a biochemické látky a to najmä modernizáciou súčasných technológií a vývojom nových postupov biorafinácie. Z hľadiska možného využitia obnoviteľných surovinových zdrojov na Slovensku a v okolitých krajinách je preto potrebné upriamiť pozornosť na využitie priemyselných druhov drevín ako sú buk a smrek a z poľnohospodárskych produktov prichádza do úvahy slama z husto siatých obilnín, a odpad z lesného hospodárstva (kôra). Projekt si, v súlade s cieľmi a zameraním výskumu EU, dáva za cieľ študovať nové prelomové technológie, medzi ktoré patria aj technológie s použitím eutektických rozpúšťadiel. Tieto technológie by mali byť dostupné už v roku 2030, aby sa podľa prognóz mohli v roku 2050 začať naplno využívať aj v priemysle. V rámci riešenia sa projekt bude zaoberať výskumom nových spôsobov frakcionácie biomasy na základné zložky – celulózu, hemicelulózy, lignín a extraktívne látky. Postupne sa vykoná výber, príprava a charakterizácia hlbokých eutektických rozpúšťadiel (DES) alebo zmesí s nízkymi prechodovými teplotami. V rámci riešenia sa vytvorí databáza známych a overia sa nové, nami navrhnuté, zmesi na modelových systémoch vybraných materiálových skupín a to z hľadiska ich účinnosti, vlastností produktov a dopadov na životné prostredie. Zámerom je stanovenie selektivity vzhľadom na frakcionáciu jednotlivých zložiek biomasy (extraktívne látky, lignín, polysacharidy). V ďalšom kroku sa použijú lignocelulózové suroviny vrátane poľnohospodárskych a lesných odpadov (slama, kôra). Stanoví sa zloženie použitých surovín, určia sa podmienky použitia DES, charakterizujú sa získané produkty a urobí sa návrh najvhodnejšej metódy frakcionácie pre daný typ suroviny.

Výstupy z projektu:

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2016

Optimalizácia využitia drevnej suroviny nižšej kvality na Slovensku

APVV-0487-16

Ing. Marián Slamka
 

Anotácia projektu:

Vplyvom klimatickej zmeny a ďalších ovplyvňujúcich faktorov dochádza k postupnej zmene druhovej a kvalitatívnej štruktúry lesných porastov. Znižuje sa podiel a zásoba dreva ihličnatých drevín a tiež napr. duba s predpokladom ďalšieho negatívneho vývoja. Po surovine týchto drevín je na domácom a zahraničných trhoch veľký dopyt. Pri rastúcich zásobách dreva sa zvyšuje podiel suroviny nižšej kvality na ktorej spracovanie resp. využitie nie je na Slovensku dostatok kapacít. Odbytová cena tejto suroviny je v porovnaní s drevom požadovaným na trhu podstatne nižšia. Výrobné náklady na ťažbu a dopravu suroviny nižšej kvality niekedy prevyšujú jej odbytovú cenu resp. sú s ňou porovnateľné. Cieľom riešenia projektu je zvýšenie efektívnosti produkcie, spracovania a využitia drevnej suroviny nižšej kvality na Slovensku a obmedzenie nutnosti jej exportu. Riešenie je zamerané na optimalizáciu ťažbovo-výrobných postupov v lesnom hospodárstve, činnosti zásobovacích reťazcov dreva, spôsobov spracovania a využitia dreva v súčasnosti považovaného za menej kvalitné. Predmetom riešenia budú technicko-ekonomické a ekologické aspekty ovplyvňujúce zvyšovanie pridanej hodnoty pri produkcii a následnom využití dreva v lesnícko-drevárskom sektore a odvetví energetiky.

Výstupy z projektu:

Vojta, A., Medo, P., Ihnát, V.,  2018: Procesy spracovania dreva nižšej kvality. Časť I: Mechanické technológie. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Priebežná výskumná správa projektu APVV-16-0487. 42 s.         
 
pdf

Vojta, A., Pažitný, A., Ihnát, V., Medo, P., 2018: Procesy spracovania dreva nižšej kvality. Časť II: Chemické technológie. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Priebežná výskumná správa projektu APVV-16-0487. 55 s.
pdf

  
Vojta, A., Pažitný, A., Ihnát, V., Medo, P., Russ, A., 2018: Procesy spracovania dreva nižšej kvality. Časť III: Technológie na výrobu energonosičov. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Priebežná výskumná správa projektu APVV-16-0487. 45 s.                                                                        
 pdf

Ihnát, V., Vojta, A., Russ, A., Medo, P., 2018: Analýza mechanického a chemického spracovania drevnej suroviny nižšej kvality na Slovensku. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.  Priebežná výskumná správa projektu APVV-16-0487. 17 str.
 pdf

Ihnát, V., Slamka, M., Boháček, Š., Russ, A., Opálená, E., 2019: Využitie drevnej suroviny nižšej kvality zo Slovenska. In: Zborník výskumných prác. Január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Pp 4-11. Bratislava.
dostupné online:  pdf

Pažitný, A., Ihnát, V., Boháček, Š., Šutý, Š., 2019: Parná explózia smrekového a bukového dreva. Vplyv teploty na produkciu monosacharidov a inhibítorov enzymatickej hydrolýzy. In: Zborník výskumných prác. Január 2019. Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu. Pp 34-43. Bratislava. dostupné online: pdf

 

 

Od

Názov projektu

Ev. číslo projektu

Zodpovedný riešiteľ

2015

Využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva

APVV-0243-14

Ing. Henrich Lübke

 

Anotácia projektu:

Projekt rieši využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva v papierenskom a drevospracujúcom priemysle. Tieto materiály obsahujú chemickú záťaž a ich momentálna likvidácia sa rieši incineráciou (spaľovaním) za dodržania predpísaných podmienok. V súčasnosti neexistuje ucelená koncepcia na recykláciu tohto materiálu. Defibrácia drevných častíc aglomerovaných materiálov je jeden zo spôsobov recyklácie drevných výrobkov po skončení doby ich používania, ktorý presadzuje naša spoločnosť VÚPC, a.s. Bratislava. Výstupy projektu umožnia zvýšiť pridanú hodnotu  vstupného materiálu recykláciou drevnej hmoty, pričom sa redukujú vstupné náklady na prípravu vlákna a taktiež environmentálna záťaž z jeho prvotnej výroby.

Výstupy z projektu:

Ihnát, V., Lübke, H., Pažitný, A., Stankovská, M., Boháček, Š., Medo, P., Russ, A., 2016: "Spôsob výroby triesok a vlákniny z odpadových drevotrieskových a drevovláknitých dosiek a z dosiek z orientovaných triesok", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50072 – 2016 (ÚPV SR, 28.10.2016).

Balberčák, J., Ihnát, V., Pažitný, A., Boháček, Š., Stankovská, M., Kuňa, V., Lübke, H., 2017: "Spôsob výroby flutingu z polobuničiny získanej z odpadových drevotrieskových dosiek (DTD) a dosiek z orientovaných triesok (OSB)", Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50075 – 2017 (ÚPV SR, 29.11.2017).

Lübke, H., Boháček, Š., Ihnát, V., 2018: Spôsob výroby drevotrieskových a drevovláknitých dosiek MDF studeným lisovaním. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. PP 50008-2018 (ÚPV SR, 14.02.2018).

Ihnat, V., Lubke, H., Boruvka, V., Russ, A., 2017: Waste agglomerated wood materials as a secondary raw material for chipboards and fibreboards. Part I: Preparation and characterization of wood chips in term of their reuse. Wood Research 62(1):45-56.

pdf

Ihnat, V., Lubke, H., Boruvka, V., Russ, A., 2018: Waste agglomerated wood materials as a secondary raw material for chipboards and fibreboards. Part II: Preparation and characterization of wood fiber in term of their reuse. Wood Research 63(3): 431-442.

pdf

Balbercak, J., Ihnat., V., Bohacek, S., Medo, P., Lubke, H. 2017: Chemical processing of waste wood based agglomerates. Part I: Evaluation of properties of fluting liners made of semichemical pulp obtained by a mildly alkaline sulphur-free cooking process. Wood Research 62(5):715-726 

pdf

Balbercak, J., Ihnat., V., Bohacek, S., Medo, P., Lubke, H. 2018: Chemical processing of waste wood based agglomerates. Part II: Evaluation of properties of fluting liners made of semichemical pulp obtained by alkaline cooking process. Wood Research 63(1):35-44

pdf

Ihnát, V., Vojta, A., Lübke, H., Balberčák, J., Neuschlová, E., Medo, P., 2016: Štúdia realizovateľnosti prípravy vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,  Bratislava. VS: 3256-2016. 29 s.

pdf

Balberčák, J., Ihnát, V., Pažitný, A., Lübke, H., Boháček, Š., Opálená, E., Medo, P., 2017: Využitie polochemickej buničiny z drevných odpadových aglomerovaných materiálov na výrobu flutingu. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,  Bratislava. VS: 3259-2017. 28 s.

pdf

Ihnát, V., Medo, P., Lübke, H., 2017: Integrácia výroby nízko pevnostných flutingov z odpadových aglomerovaných materiálov a jej analýza pomocou optimalizačných softvérov. Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.,  Bratislava. VS: 3261-2017. 12 s.

pdf

Ihnát, V., Lübke, H., 2018: Technológia spracovania odpadových drevotrieskových dosiek  pre opätovné použitie vo výrobe DTD novou technológiou. Drevársky magazín. 19.ročník, číslo 10/2018 (v tlači)   preprint

Henrich Lubke - publikácie